Technická univerzita Zvolen
24. - 25. jún 2014

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Generálny partner

HP

Partneri

EEA gi-n2k sdi4apps smartopendata T-mapy bitstudio Sevitech SAGI Geotech

Mediálni partneri

Enviroportál Geoinformatika Promospravy FMG Education Konferencie

Prezentácie

UTOROK 24. jún 2014
Technická univerzita vo Zvolene
11:20 - 11:30 Európsky a národný aspekt environmentálnej informatiky
(I. blok)
 • Zákon č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Ronald Strehár
Ministerstvo financií SR, Bratislava

ppt
 • Koncepcia rozvoja informačných systémov v rezorte MŽP SR na roky 2014 - 2019

Ondrej Kliment
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

ppt
 • DATACENTRUM MŽP SR - rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb

Marek Žiačik
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

ppt
 • Ako HP riešenia pomáhajú zlepšiť životné prostredie

Michal Ševčík
Hewlett - Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava

11:45 - 12:45

Medzinárodné aktivity v oblasti budovania a prepájania informačných systémov ŽP v Európe

(II. blok)
ppt
 • 20 rokov Eionetu

Simona Losmanová
Európska environmentálna agentúra, Kodaň, Dánsko

 • SENSE 3 - What is our 3rd sense ?

Jiří Roubínek, Jarmila Cikánková
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika

ppt
 • Slovenská republika vo svetle hodnotenia krajín ako súčasti State of the Environment Report (SOER) 2015

Zuzana Lieskovská
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

ppt
 • Rozšírenie INSPIRE do zdravotníctva a riešenie vzťahu životné prostredie - zdravie

Jiří Hradec
Spoločné výskumné centrum EK (JRC), Ispra, Taliansko

ppt
 • Dunajská infraštruktúra referenčných údajov a služieb

Martin Tuchyňa
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

13:45 - 14:45

Využitie moderných informačných a komunikačných technológií pri implementácii legislatívy v starostlivosti o životné prostredie

(III. blok)

ppt
 • Geofond ako súčasť eGovernmentu

Jozef Mižák
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

ppt
 • Využitie GIS technológií v geologickom informačnom systéme

Róbert Cibula, Miroslav Antalík, Štefan Káčer
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

ppt
 • Zavádzanie geoinformačných systémov v samospráve miest - realita alebo vízia ?

Dagmar Kusendová
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

 • Instantné aplikácie pre okamžitý prístup k podnikovej mapovej platforme

Martin Mydliar
ArcGeo Information Systems s.r.o., Bratislava

15:00 - 16:45

Národná infraštruktúra priestorových informácií (NIPI) I.

(IV. blok)
pptppt
 • INSPIRE ... 7 rokov po

Jitka Faugnerová (1), Marek Žiačik (2)
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika (1), Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (2)

ppt
 • Historická ortofotomapa Slovenska

Ján Tuček, Milan Koreň
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

ppt
 • Využitie databáz CORINE Land Cover a ZB GIS pri hodnotení dynamiky zástavby

Monika Kopecká, Ján Feranec, Ján Oťaheľ, Konštantín Rosina
Geografický ústav SAV, Bratislava

ppt

 • Informačný systém Modelu cestnej siete - INSPIRE portál pre údaje Cestnej dopravnej siete SR

Alica Szebényiová, Marianna Králiková
Slovenská správa ciest, Bratislava

ppt
 • Register adries - referenčný register fyzických adries a jeho vzťah k INSPIRE

Zuzana Nemčeková
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava

17:00 - 19:00

Národná infraštruktúra priestorových informácií II.

(V. blok)
ppt
 • Aktuálny stav projektu tvorby Stratégie rozvoja infraštruktúry pre priestorové informácie v Českej republike do roku 2020

Eva Kubátová
Ministerstvo vnútra ČR, Praha, Česká republika

ppt
 • Geoportál ÚGKK SR a elektronické služby

Ľuboslav Michalík
Úrad geodézie, kartografie a katastra, Bratislava

ppt
 • Základné princípy aplikácie pre zverejňovanie územných plánov

Matin Baloga
Ústav menežmentu, Slovenská technická univerzita, Bratislava

ppt
 • 3D analýza račianskych vinohradov

Juraj Furdík
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava

ppt
 • GIS mesta Banská Bystrica

Matej Fekiač
Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica

ppt
 • Prepájanie údajov a možnosti ich zdieľania (Skúsenosti z projektov SmartOpendata, SDI4Apps, GI-N2K a TP VSS)

Martin Tuchyňa
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

STREDA 25. jún 2014
Technická univerzita vo Zvolene
9:00 - 10:30 Geografické informácie - od tvorby k aplikácii
(VI. blok)
ppt
 • Slovenské baníctvo a hutníctvo na Google Earth

Jaroslav Piroh
SKEYEMAP, s.r.o., Banská Bystrica

ppt
 • Komplexné hodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK)

Dušan Kočický, Martin Maretta
Esprit spol. s r.o., Banská Štiavnica

ppt
 • Technológia FieldMap ako nástroj podrobného zberu údajov o lesnom prostredí

Julián Tomaštík
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

ppt
 • Terestrické laserové skenovanie - moderná metóda zberu údajov pre tvorbu 3D základnej mapy lomu pri povrchovom dobívaní ložísk nerastov

Peter Blišťan, Ľudovít Kovanič
Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

ppt
 • Získavanie údajov o lese prostriedkami pozemného laserového skenovania

Milan Koreň, Martin Mokroš
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

ppt
 • Školský program Enviróza

Jana Šimonovičová, Jaromír Helma
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

10:45 - 12:30

Výskumné aplikácie v geoinformatike

(VII. blok)
ppt
 • Nástroj Parmenides EIDOS pomáha vidieť do budúcnosti

Rudolf Navrátil, Róbert Sedmák, Yvonne Brodrechtová, Ján Tuček, Róbert Smreček
Lesnícka fakulta,Technická univerzita vo Zvolene

ppt
 • Vplyv kvality údajov na výsledok rozhodovacieho procesu v GIS - matematické aspekty analýzy presnosti a správnosti dát a ich aplikácia v konkrétnych prípadoch

Renata Ďuračiová, Linda Gálová
Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

ppt
 • Posúdenie konektivity zelenej infraštruktúry na území Slovenska

Igor Gallay, Zuzana Gallayová
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

ppt
 • Experimentálna verifikácia možností využitia údajov LIDAR v archeologickom prieskume zalesnených oblastí - vybraná práca Fóra mladých geoinformatikov

Kristína Daňová
Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

ppt
 • Modelovanie priestorovej distribúcie prvkov ťažkých kovov za pomoci nástrojov GIS v lokalite Podlipa - Ľubietová

Jozef Krnáč
Slovenský vodohospodársky podnik, Banská Štiavnica

ppt
 • Špecifické vlastnosti historických krajinných štruktúr v kultúrnej krajine, spôsoby mapovania a vyhodnotenia

Peter Jančura, Martina Slámová
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

Podujatie je organizované pod záštitou MŽP SR.

SAŽP 2014