Technická univerzita Zvolen
24. - 25. jún 2014

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Generálny partner

HP

Partneri

EEA gi-n2k sdi4apps smartopendata T-mapy bitstudio Sevitech SAGI Geotech

Mediálni partneri

Enviroportál Geoinformatika Promospravy FMG Education Konferencie

Kontakty

Kontaktná osoba pre zasielanie anotácií a príspevkov:

Bc. Miroslava Petríková
Slovenská agentúra životného prostredia, Rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb - DATACENTRUM
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/437 41 36
e-mail: miroslava.petrikova@sazp.sk

Kontaktná osoba za TU vo Zvolene:

Ing. Rudolf Navrátil
Technická univerzita vo Zvolene, Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen

Tel: 045/520 62 93
e-mail:
navratilr@tuzvo.sk

Kontaktná osoba pre ekonomické záležitosti:

Mgr. Petra Horváthová
Slovenská agentúra životného prostredia, Rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb - DATACENTRUM
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/437 41 19
e-mail:
petra.horvathova@sazp.sk

IČO: 00 62 60 31
DIČ: 202 112 58 21
IČ DPH: SK 202 112 58 21

Kontaktné osoby pre sprievodné podujatia:

Mgr. Katarína Kosková

Slovenská agentúra životného prostredia, Odbor medzinárodnej spolupráce a reportingu
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/437 41 84
e-mail:
katarina.koskova@sazp.sk

Mgr. Peter Pastorek
Slovenská agentúra životného prostredia, Rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb - DATACENTRUM
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/437 41 38
e-mail:
peter.pastorek@sazp.sk

Podujatie je organizované pod záštitou MŽP SR.

SAŽP 2014