Technická univerzita Zvolen
24. - 25. jún 2014

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Generálny partner

HP

Partneri

EEA gi-n2k sdi4apps smartopendata T-mapy bitstudio Sevitech SAGI Geotech

Mediálni partneri

Enviroportál Geoinformatika Promospravy FMG Education Konferencie

Program Enviro-i-Fórum 2014

Organizátori si vyhradzujú právo zmien v programe.
Program sa priebežne dopĺňa a aktualizuje.

Posledná aktualizácia:
23.06.2014 - 9:50

UTOROK 24. jún 2014
Technická univerzita vo Zvolene
od 8:00
Registrácia účastníkov konferencie
10:00 - 10:15 Otvorenie konferencie
10:15 - 11:20 Európsky a národný aspekt environmentálnej informatiky
(I. blok)

Ronald Strehár
Ministerstvo financií SR, Bratislava

  • Koncepcia rozvoja informačných systémov v rezorte MŽP SR na roky 2014 - 2019

Ondrej Kliment
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

Marek Žiačik
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

Michal Ševčík
Hewlett - Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava

11:20 - 11:30 Prestávka
11:30 - 12:45

Medzinárodné aktivity v oblasti budovania a prepájania informačných systémov ŽP v Európe

(II. blok)

Simona Losmanová
Európska environmentálna agentúra, Kodaň, Dánsko

Jiří Roubínek, Jarmila Cikánková
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika

Zuzana Lieskovská
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

Jiří Hradec
Spoločné výskumné centrum EK (JRC), Ispra, Taliansko

Martin Tuchyňa
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

12:45 - 13:45 Obed
13:45 - 14:45

Využitie moderných informačných a komunikačných technológií pri implementácii legislatívy v starostlivosti o životné prostredie

(III. blok)

Jozef Mižák
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Róbert Cibula, Miroslav Antalík, Štefan Káčer
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Dagmar Kusendová
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Martin Mydliar
ArcGeo Information Systems s.r.o., Bratislava

14:45 - 15:00 Prestávka
15:00 - 16:45

Národná infraštruktúra priestorových informácií (NIPI) I.

(IV. blok)

Jitka Faugnerová (1), Marek Žiačik (2)
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika (1), Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (2)

Juraj Vališ
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

  • Historická ortofotomapa Slovenska

Ján Tuček, Milan Koreň
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

Monika Kopecká, Ján Feranec, Ján Oťaheľ, Konštantín Rosina
Geografický ústav SAV, Bratislava

Alica Szebényiová, Marianna Králiková
Slovenská správa ciest, Bratislava

Zuzana Nemčeková
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava

16:45 - 17:00 Prestávka
17:00 - 19:00

Národná infraštruktúra priestorových informácií II.

(V. blok)

Eva Kubátová
Ministerstvo vnútra ČR, Praha, Česká republika

Ľuboslav Michalík
Úrad geodézie, kartografie a katastra, Bratislava

Matin Baloga
Ústav menežmentu, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Juraj Furdík
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Maroš Finka
Ústav manažmentu, STU, Bratislava

Matej Fekiač
Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica

Martin Tuchyňa
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

  • GIS portál Žilinského samosprávneho kraja

Martin Šimák
Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Žilina

19:00 Odmenenie účastníkov za vyplnenie dotazníkov prvého dňa
20:00
Spoločenský večer
STREDA 25. jún 2014
Technická univerzita vo Zvolene
9:00 - 10:30 Geografické informácie - od tvorby k aplikácii
(VI. blok)

Jaroslav Piroh
SKEYEMAP, s.r.o., Banská Bystrica

Dušan Kočický, Martin Maretta
Esprit spol. s r.o., Banská Štiavnica

Julián Tomaštík
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

Peter Blišťan, Ľudovít Kovanič
Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

Milan Koreň, Martin Mokroš
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

Jana Šimonovičová, Jaromír Helma
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

10:30 - 10:45 Prestávka
10:45 - 12:30

Výskumné aplikácie v geoinformatike

(VII. blok)

Rudolf Navrátil, Róbert Sedmák, Yvonne Brodrechtová, Ján Tuček, Róbert Smreček
Lesnícka fakulta,Technická univerzita vo Zvolene

Renata Ďuračiová, Linda Gálová
Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Juraj Kešeľ (1), Vladimír Sedlák (2)
Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika, Liptovský Mikuláš (1) Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2)

Igor Gallay, Zuzana Gallayová
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

Kristína Daňová
Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Jozef Krnáč
Slovenský vodohospodársky podnik, Banská Štiavnica

Peter Jančura, Martina Slámová
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

12:30 - 12:45 Vyhodnotenie súťaže o najlepší poster
Odmenenie účastníkov za vyplnenie dotazníkov druhého dňa
Ukončenie konferencie
12:45 Obed
Podujatie je organizované pod záštitou MŽP SR.

SAŽP 2014