Enviro-i-Fórum 2008

odborné fórum o environmentálnej informatike

 • Technická univerzita - Zvolen
 • 10. - 11. jún 2008

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo Intergraph SAGI Softec SOMI Systems YMS Group

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika

Predbežný program konferencie

Organizátori si vyhradzujú právo zmien v programe.
Program sa priebežne dopĺňa a aktualizuje.
Posledná aktualizácia: 02.06.2008

UTOROK 10. jún 2008
Aula Technickej univerzity vo Zvolene.
od 8:00

Registrácia účastníkov podujatia

10:00 - 12:00

Otvorenie konferencie, úvodné prejavy
15 rokov environmentálnej informatiky

 • Európska environmentálna informatika, história a vývoj
  Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  Masarykova univerzita Brno, ČR
 • 15 rokov výučby Geoinformatiky na Technickej univerzite vo Zvolene
  Prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
  Technická univerzita vo Zvolene
 • 15 rokov vojenskej geografie na Slovensku
  plk. Ing. Jaroslav Piroh, PhD.
  Topografický ústav, Banská Bystrica
 • 15 rokov environmentálnej informatiky v SAŽP a MŽP SR
  Ing. Vladimír Benko
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Radiačný monitoring SHMÚ - história a súčasnosť
  Ing. Terézia Melicherová
  Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
 • Predstavenie noviniek z rezortov MŽP SR a MP SR
  ŠGÚDŠ Bratislava - Geologické mapy a digitálny archív na www.geology.sk
  NLC Zvolen - ForestPortál - o lesoch Slovenska
13:00 - 14:10

Interoperabilita podporená prostriedkami ŠF EÚ

 • Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
  Ing. Marián Gratkovský
  Ministerstvo financií SR
 • Koncepcia rozvoja informačných systémov rezortu MŽP SR
  Ing. Ladislav Turányi
  Ministerstvo životného prostredia SR
 • Koncepcia rozvoja informačných systémov rezortu MP SR
  Ing. Pavol Kopačka
  Ministerstvo pôdohospodárstva SR
14:25 - 16:15

INSPIRE

 • Transpozícia a implementácia smernice INSPIRE v SR
  Ing. Martin Tuchyňa
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Transpozícia a implementácia smernice INSPIRE v ČR
  Ing. Jitka Faugnerová
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
 • Metainformačný systém - Metaportál MŽP ČR
  Ing. Jarmila Cikánková
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
 • Mapové služby Portálu verejnej správy ČR a ich budúcnosť
  Mgr. Jiří Kvapil
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
 • Intergraph Geoportal - riešenie pre INSPIRE
  Vladimír Stromček
  INTERGRAPH CS s. r. o., Praha, ČR
 • ESRI riešenie pre INSPIRE
  Ing. Peter Nemec
  ArcGEO Information Systems s.r.o., Bratislava
16:30 - 18:00

Zdroje údajov pre GIS, GIS a ŽP

 • CPD-ZB GIS
  npor. Ing. Miroslav Antal
  Topografický ústav, Banská Bystrica
 • 3-ročný cyklus aktualizácie ortofotomapy v rozlíšení 25cm, digitálneho modelu terénua databázy budov pre cele územie SR
  Ing. Róbert Barca
  EUROSENSE s.r.o., Bratislava
 • Využitie leteckých snímok z digitálnej kamery Vexcel UltraCam
  na spresnenie klasifikácie zemského povrchu zo satelitných snímok
  Ing. Marko Paško a kolektív
  Expert_for_3D_Landscape, s.r.o., Bratislava
 • 3D GIS v environmentálnej praxi
  RNDr. Slavomír Daniel, Mgr. Vincent Kultan
  Koral, s.r.o., Spišská Nová Ves
19:00

Spoločenský večer

STREDA 11. jún 2008
Aula Technickej univerzity vo Zvolene.
9:00 - 10:40

Technologické okienko - Informačná (ne)bezpečnosť

 • Útok na užívateľa zabezpečenej WWW aplikácie
  Ing. Martin Zajíček
  DCIT Consulting, organizačná zložka Bratislava
 • KERBER - komplexné riešenie bezpečnosti dátových prenosov v počítačových sieťach
  Michal Žila
  SOMI Systems a.s., Banská Bystrica
10:55 - 12:00

IS, aplikácie, registre a údaje o ŽP - I.

 • Informačný systém o emisiách skleníkových plynov SR
  Ing. Jozef Skákala, PhD., Ing. Peter Greguš, SPIRIT a.s., Bratislava
  Ing. Janka Szemesová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
  Ing. Helena Princová, PhD., Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
 • IS statistiky a reportingu (ISSaR) - základní kámen pro budování Sdíleného informačního systému o životním prostředí (SEIS) v České republice.
  Bc. Roman Bukáček, Ing. Jarmila Cikánková, Jiří Roubínek
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
 • Centralizace ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí - IS Centrální ohlašovna MŽP ČR
  Ing. et Mgr. Lenka Jandová
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
13:00 - 14:30

IS, aplikácie, registre a údaje o ŽP - II.

 • Digitálny archív na www.geology.sk
  Geologické mapy na www.geology.sk
  Ing. Miroslav Antalík, RNDr. Štefan Káčer, Andrea Kozmerová, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, Ing. Miroslav Dohnál, YMS Group, Trnava
 • ForestPortal.sk - "O lesoch Slovenska"
  Ing. Zdeno Duben
  Národné lesnícke centrum, Zvolen
 • Terénna a technologická typizácia územia na základe ekologických kritérií
  Ing. Martin Slančík, Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.,
  Mgr. Milan Koreň, PhD.
  Technická univerzita vo Zvolene
 • Stanovenie a sprístupnenie environmentálnych indexov na základe údajov rámcových prieskumov
  Mgr. Vladimír Hutár, Ing. Michal Sviček, CSc., Mgr. Martina Nováková, PhD.
  Výskumný ústav pôdoznalecta a ochrany pôdy, Bratislava
14:45 - 16:00

Zdravie a ŽP

 • Epidemiologický informačný systém
  RNDr. Františka Hrubá, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
  Ján Sokoly, Softec s.r.o., Bratislava
 • IS o vodách na kúpanie
  Ing. Renáta Grófová
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Veterinárny IS a jeho úloha v ŠVPS
  Ing. Peter Kurucz, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava
  Ing. Michal Vymazal, YMS Group, Trnava
16:00

Fórum mladých geoinformatikov 2008 - víťazná práca:

Tvorba hydrologických podkladov pre návrh protieróznych opatrení
v krajine v prostredí GIS
Ing. Karol Šinka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vyhodnotenie súťaží
Ukončenie konferencie

ŠTVRTOK 12. jún 2008
Poslucháreň PL1 Technickej univerzity vo Zvolene.

Pracovný workshop pre pracovníkov štátnej správy v rezorte životného prostredia

Pracovné stretnutie zamerané na problematiku informatizácie štátnej správy v rezorte životného prostredia. Prioritne je určené pre pracovníkov krajských a obvodných úradov životného prostredia. Spolu so zástupcami Odboru informatiky MŽP SR a SAŽP sa budú zaoberať aktuálnym stavom budovania Informačného systému úradov životného prostredia.
9:00

Úvod

Ing. Beáta Trulíková
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
9:05 - 9:15

ISÚŽP a ciele Národnej koncepcie ISVS
Ing. Mariana Dlhošová
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

9:15 - 10:00

Stratégia a vízia odboru informatiky MŽP SR
Ing. Ladislav Turányi,
MŽP SR, Odbor informatiky

10:00 - 11:00 Využitie GIS v štátnej správe ŽP v ČR (Mapové služby, Janitor)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
11:00 - 12:00 IS REGEN
Ing. Jaroslav Mačkay, Softec s.r.o., Bratislava
Ing. Ján Cimerman, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Ing. Dana Števčíková, Obvodný úrad ŽP Prievidza
12:00 - 13:00 Metainformačný systém EnviroInfo
Ing. Ján Tóbik, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
13:00

Ukončenie workshopu