Enviro-i-Fórum 2008

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 10. - 11. jún 2008

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo Intergraph SAGI Softec SOMI Systems YMS Group

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika

Prezentácie

Zborník konferencie.pdf

UTOROK 10. jún 2008
ppt

Európska environmentálna informatika, história a vývoj
Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Masarykova univerzita Brno, ČR

ppt 15 rokov výučby Geoinformatiky na Technickej univerzite vo Zvolene
Prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
Technická univerzita vo Zvolene
ppt 15 rokov vojenskej geografie na Slovensku
plk. Ing. Jaroslav Piroh, PhD.
Topografický ústav, Banská Bystrica
ppt 15 rokov environmentálnej informatiky v SAŽP a MŽP SR
Ing. Vladimír Benko
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
ppt Radiačný monitoring SHMÚ - história a súčasnosť
Ing. Terézia Melicherová
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
ppt Predstavenie noviniek z rezortov MŽP SR a MP SR
ŠGÚDŠ Bratislava - Geologické mapy a digitálny archív na www.geology.sk
NLC Zvolen - ForestPortál - o lesoch Slovenska

Interoperabilita podporená prostriedkami ŠF EÚ

ppt Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
Ing. Marián Grotkovský
Ministerstvo financií SR
ppt Koncepcia rozvoja informačných systémov rezortu MŽP SR
Ing. Ladislav Turányi
Ministerstvo životného prostredia SR

INSPIRE

ppt Transpozícia a implementácia smernice INSPIRE v SR
Ing. Martin Tuchyňa
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
ppt Transpozícia a implementácia smernice INSPIRE v ČR
Ing. Jitka Faugnerová
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
ppt Metainformačný systém - Metaportál MŽP ČR
Ing. Jarmila Cikánková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
ppt Mapové služby Portálu verejnej správy ČR a ich budúcnosť
Mgr. Jiří Kvapil
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
ppt Intergraph Geoportal - riešenie pre INSPIRE
Vladimír Stromček
INTERGRAPH CS s. r. o., Praha, ČR
ppt ESRI riešenie pre INSPIRE
Ing. Peter Nemec
ArcGEO Information Systems s.r.o., Bratislava

Zdroje údajov pre GIS, GIS a ŽP

ppt ppt CPD-ZB GIS
npor. Ing. Miroslav Antal
Topografický ústav, Banská Bystrica
ppt 3D GIS v environmentálnej praxi
RNDr. Slavomír Daniel, Mgr. Vincent Kultan
Koral, s.r.o., Spišská Nová Ves
STREDA 11. jún 2008

Technologické okienko - Informačná (ne)bezpečnosť

ppt KERBER - komplexné riešenie bezpečnosti dátových prenosov v počítačových sieťach
Michal Žila, SOMI Systems a.s., Banská Bystrica

IS, aplikácie, registre a údaje o ŽP - I.

ppt Informačný systém o emisiách skleníkových plynov SR
Ing. Jozef Skákala, PhD., Ing. Peter Greguš, SPIRIT a.s., Bratislava
Ing. Janka Szemesová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Ing. Helena Princová, PhD., Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
ppt ppt IS statistiky a reportingu (ISSaR) - základní kámen pro budování Sdíleného informačního systému o životním prostředí (SEIS) v České republice.
Bc. Roman Bukáček, Ing. Jarmila Cikánková, Jiří Roubínek
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
ppt Centralizace ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí - IS Centrální ohlašovna MŽP ČR
Ing. et Mgr. Lenka Jandová
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

IS, aplikácie, registre a údaje o ŽP - II.

ppt Digitálny archív na www.geology.sk
Geologické mapy na www.geology.sk
Ing. Miroslav Antalík, RNDr. Štefan Káčer, Andrea Kozmerová, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, Ing. Miroslav Dohnál, YMS Group, Trnava
ppt ppt ForestPortal.sk - "O lesoch Slovenska"
Ing. Zdeno Duben
Národné lesnícke centrum, Zvolen
ppt Terénna a technologická typizácia územia na základe ekologických kritérií
Ing. Martin Slančík, Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.,
Mgr. Milan Koreň, PhD.
Technická univerzita vo Zvolene
ppt Stanovenie a sprístupnenie environmentálnych indexov na základe údajov rámcových prieskumov
Mgr. Vladimír Hutár, Ing. Michal Sviček, CSc., Mgr. Martina Nováková, PhD.
Výskumný ústav pôdoznalecta a ochrany pôdy, Bratislava

Zdravie a ŽP

ppt Epidemiologický informačný systém
RNDr. Františka Hrubá, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
Ján Sokoly, Softec s.r.o., Bratislava
ppt IS o vodách na kúpanie
Ing. Renáta Grófová
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
ppt Veterinárny IS a jeho úloha v ŠVPS
Ing. Peter Kurucz, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava
Ing. Michal Vymazal, YMS Group, Trnava

Fórum mladých geoinformatikov 2008 - víťazná práca:

ppt Tvorba hydrologických podkladov pre návrh protieróznych opatrení
v krajine v prostredí GIS
Ing. Karol Šinka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
ŠTVRTOK 12. jún 2008

Pracovný workshop pre pracovníkov štátnej správy v rezorte životného prostredia

Pracovné stretnutie zamerané na problematiku informatizácie štátnej správy v rezorte životného prostredia. Prioritne je určené pre pracovníkov krajských a obvodných úradov životného prostredia. Spolu so zástupcami Odboru informatiky MŽP SR a SAŽP sa budú zaoberať aktuálnym stavom budovania Informačného systému úradov životného prostredia.

ppt

ISÚŽP a ciele Národnej koncepcie ISVS
Ing. Mariana Dlhošová
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

ppt IS REGEN
Ing. Jaroslav Mačkay, Softec s.r.o., Bratislava
Ing. Ján Cimerman, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Ing. Dana Števčíková, Obvodný úrad ŽP Prievidza
ppt Metainformačný systém EnviroInfo
Ing. Ján Tóbik, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica