Enviro-i-Fórum 2008

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 10. - 11. jún 2008

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo Intergraph SAGI Softec SOMI Systems YMS Group

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika
12.1.2009

Zaujímavosti z dotazníkov

Na základe vyplnených a odovzdaných dotazníkov vyplynulo:

  1. Informácie o konferencii Enviro-I-Fórum účastníci získali prevažne na základe pozvánky a z internetu.
  2. Väčšina účastníkov konferencie využíva informácie o životnom prostredí ako uživateľ v práci.
  3. Najväčší záujem bol o oblasti: Zdroje dát pre GIS a IS, aplikácie, egistre a údaje o ŽP.
  4. Informácie o ŽP účastníci najčastejšie získavajú z web stránok sazp.sk a enviroportal.sk .
  5. Všetci účastníci ankety prejavili záujem o mapové služby - geopriestorové informácie dostupné cez internet.
  6. Najväčší ohlas na konferencii mala prezentácia "Útok na užívateľa zabezpečenej www aplikácie" od Ing. Martina Zajíčka, DCIT Consulting, Bratislava.
  7. Z pripomienok k organizačnému zabezpečeniu konferencie EiF najviac rezonovala rezerva v množstve účastníkov konferencie, ktorej bude organizačný výbor EiF v budúcnosti venovať náležitú pozornosť.