Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

SAGI EEA FMG T-mapy ArcGeo GIS-Services G-BASE

Mediálni partneri

Geoinformatika Enviromagazín Enviroportál Promospravy

Program Enviro-i-Fórum 2013

Organizátori si vyhradzujú právo zmien v programe.
Program sa priebežne dopĺňa a aktualizuje.

Posledná aktualizácia:
27.04.2013 - 11:30

UTOROK 14. máj 2013
Technická univerzita vo Zvolene
od 8:00
Registrácia účastníkov konferencie
10:00 - 10:20 Otvorenie konferencie
10:20 - 11:20 Európsky a národný aspekt environmentálnej informatiky
(I. blok)
 • Legislatívna revízia Smernice INSPIRE

Jiří Hradec
METCENAS, o.p.s., Praha, Česká republika

 • Informatizácia verejnej správy ako prostriedok modernizácie verejnej správy

Nadežda Nikšová
Ministerstvo financií SR, Bratislava

 • Hlavné mílniky a aspekty informatizácie v rezorte životného prostredia

Ondrej Kliment
Ministerstvo životného prostredia, Bratislava

11:20 - 11:30 Prestávka
11:30 - 12:45

Medzinárodné aktivity v oblasti budovania a prepájania informačných systémov ŽP v Európe

(II. blok)
 • Európsky program Copernicus (GMES) na Slovensku

Peter Pastorek
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Vzájomná výmena a zdieľanie skúseností SK a ČR v rámci európskeho programu Copernicus (GMES)

Simona Losmanová
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika

 • eENVplus - Environmentálne služby pre pokročilé INSPIRE aplikácie

Jarmila Cikánková (1), Martin Koška (2),
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR (1)
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (2)

 • Danube Flood Risk - posúdenie povodňového rizika v záplavových oblastiach povodia Dunaja orientované na zainteresované subjekty
  (Operačný program Juhovýchodná Európa)

Štefan Polhorský, Ján Dobiáš
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava

12:45 - 13:45 Obed
13:45 - 14:45

Rozvoj starostlivosti o životné prostredie s využitím moderných informačných technológií

(III. blok)

 • Prepojenie Informačného systému environmentálnych záťaží s inými IS

Katarína Paluchová, Erich Pacola, Jaromír Helma, Ivan Dulgerov, Milan Schmidt, Jozef Temiak
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Projekt GeoHealth

Stanislav Rapant
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

 • Spoločný slovensko-rakúsky informačný portál o cezhraničnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Katarína Kováčová, Mária Hrnčárová, Zuzana Lieskovská
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • CEframe - Central European Flood Risk Assessment and Management in CENTROPE
  (Operačný program Stredná Európa)

Peter Čadek
Slovenský vodohospodársky podnik, Banská Štiavnica

14:45 - 15:00 Prestávka
15:00 - 16:50

Národná infraštruktúra priestorových informácií (NIPI) - aktuálne dianie, zdroje údajov a ich sprístupnenie a využitie

(IV. blok)
 • INSPIRE, tretie monitorovacie obdobie za Slovenskú republiku

Marek Žiačik
Slovenská agentúra životného prostredia
Banská Bystrica

 • INSPIRE registre - účel a aktuálny stav implementácie

Martin Tuchyňa
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Nový Geoportál ÚGKK SR

Ľuboslav Michalík, kol.
Geodetický a kartografický ústav, Bratislava

 • GIS v prostredí cloudu - budúcnosť už dnes

Martin Mydliar
ArcGeo Information Systems s.r.o., Bratislava

 • Priestorové informácie v košíku

Vladimír Stromček
G-BASE, s.r.o., Bratislava

16:50 - 17:10 Prestávka
17:10 - 19:15

NIPI - aplikácie a riešenia, projekty, geoportály

(V. blok)
 • Riešenie spoločnosti T-mapy pre tvorbu a publikáciu digitálnej územnoplánovacej dokumentácie

Jiří Bradáč
T-mapy spol. s r.o., Hradec Králové, Česká republika

 • Možnosti vyhľadávania geopriestorových informácií pre doménu protipovodňovej ochrany v prostredí webu

Linda Gálová, Tomáš Kliment, Renata Ďuračiová, Róbert Fencík
Stavebná fakulta STU, Bratislava

 • Projekt smeSpire - alebo ako vidia INSPIRE súkromné firmy

Jitka Faugnerová (1), Martin Koška (2)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika (1)
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (2)

 • Podpora INSPIRE sťahovacích služieb na Národnom geoportále ČR

Jiří Kvapil
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika

 • Aplikačné využitie princípov INSPIRE v praxi - využitie služieb Lesníckeho GISu v mobilných aplikáciách

Róbert Cibula
Národné lesnícke centrum, Zvolen

 • Územný plán v GIS

Martin Baloga
URBION, Bratislava

19:15 Odmenenie účastníkov za vyplnenie dotazníkov prvého dňa
20:00
Spoločenský večer
STREDA 15. máj 2013
Technická univerzita vo Zvolene
9:00 - 10:40 Geografické údaje - od tvorby k aplikácii
(VI. blok)
 • Tvorba a web - distribúcia priestorových dát na báze "open source" aplikácií

Karol Šinka (1), Dušan Igaz (1), Vlasta Štekauerová (2), Ján Horák (1), Elena Kondrlová (1)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (1)
Ústav hydrológie SAV Bratislava (2)

 • Územné plány - prejdite od CAD ku GIS

Martin Bánovský
GIS Services, s.r.o., Zvolen

 • Automatické sčítanie chodcov a cyklistov

Ján Roháč
Združenie Jantárová cesta, Banská Štiavnica

 • GIO land monitoring services - CORINE Land Cover 2013 v novom šate

Ján Tóbik
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Integrácia údajov na platforme Google Earth

Jaroslav Piroh
3D model, s.r.o., Banská Bystrica

 • Integrácia heterogénnych geopriestorových dát z hľadiska modelovania neurčitosti

Renata Ďuračiová
Stavebná fakulta STU, Bratislava

10:40 - 11:00 Prestávka
11:00 - 12:30

Výskumné aplikácie v geoinformatike

(VII. blok)
 • Súčasné možnosti využitia leteckej spektroskopie na detekciu archeologických vegetačných príznakov

Michal Ruš, Michael Doneus, Geert J. Verhoeven
University of Vienna, Viedeň, Rakúsko

 • Geografické informačné systémy a ich využitie v rozvojových krajinách - akým etickým otázkam musíme čeliť?

Jiří Pánek, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika

 • Klasifikácia lesných porastov s využitím pravých a tradičných ortofotosnímok

Miriama Kurčíková, Jakub Soľanka
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

 • Geoinformačné technológie v hodnotení krajiny a v lesníckych aplikáciách

Martin Klimánek (1), Vilém Pechanec (2), K. Ružičková (3)
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita, Brno, Česká republika (1)
Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika (2)

 • Vývoj (nielen) GIS aplikácií pre Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov (ISSOP)

Martin Maretta, Dušan Kočický
Esprit s.r.o., Banská Štiavnica

 • Model šírenia kontaminácie v baníckej lokalite Ľubietová nástrojmi GIS

Jozef Krnáč
Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

12:30 - 13:00 Vyhodnotenie súťaže o najlepší poster
Odmenenie účastníkov za vyplnenie dotazníkov druhého dňa
Ukončenie konferencie
13:00 Obed