Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

SAGI EEA FMG T-mapy ArcGeo GIS-Services G-BASE

Mediálni partneri

Geoinformatika Enviromagazín Enviroportál Promospravy

O konferencii

Základným rozvojovým dokumentom Európskej únie v súčasnosti je stratégia "Európa 2020" - Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Tieto tri vzájomne sa dopĺňajúce spôsoby rastu by mali pomôcť Európskej únii a jej členským štátom dosiahnuť vyššiu mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti.

EÚ stanovila päť ambicióznych cieľov týkajúcich sa zamestnanosti, inovácií, vzdelania, sociálneho začlenenia a oblasti klímy a energetiky, ktoré by sa mali splniť do roku 2020. Tieto ciele sa majú dosiahnuť prostredníctvom siedmych hlavných iniciatív stratégie.

Jednou z nich je Digitálna agenda pre Európu zameraná na vymedzenie kľúčovej úlohy, ktorú využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) bude musieť zohrávať, aby Európa uspela vo svojom úsilí do roku 2020. Silný akcent je kladený aj na rozvoj elektronickej štátnej správy, rozšírenie využívania internetu, zdieľanie a sprístupňovanie informácií.

Inteligentné využívanie technológií a informácií má ambície pomôcť reagovať na spoločenské výzvy, medzi ktoré patrí hlavne zmena klímy, vo vzťahu ku ktorej sa Európska únia zaviazala k zníženiu emisií skleníkových plynov do roku 2020 aspoň o 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a k zvýšeniu energetickej efektívnosti o 20 %. Podporiť dosiahnutie tohto cieľa má aj vyhlásená komunikačná kampaň EÚ zameraná na boj proti zmenám klímy - Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád.

Cieľom 9. ročníka konferencie Enviro-i-Fórum je vytvoriť platformu pre prezentáciu aktivít smerujúcich k podpore implementácie Digitálnej agendy pre Európu v podmienkach SR, podpore implementácie ďalších medzinárodných i národných aktivít a prijatých dokumentov v oblasti využívania informačných vrátane geoinformačných technológií, komunikačných technológií, zverejňovania a sprístupňovania informácií v oblasti starostlivosti o životné prostredie vrátane realizácie opatrení vo vzťahu ku zmene klímy.

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE:

 • Strategické oblasti EÚ pre túto dekádu (Europe 2020, Digital Agenda for Europe, Innovation Union, Danube Region Strategy...)
 • Rámcové programy a súvisiace finančné mechanizmy (Horizon 2020, ERDF, EAFRD, ESF...)
 • Medzinárodné aktivity v oblasti informačných a komunikačných technológií využívajúce potenciál digitálneho obsahu vo väzbe na ochranu a tvorbu životného prostredia
 • EnviroInformatizácia na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni
 • eGovernment
 • OpenData
 • Geoinformatika (INSPIRE, Národná infraštruktúra pre priestorové informácie, interoperabilita a štandardizácia)
 • Doménovo orientované implementácie (Územné plánovanie, Biodiverzita...)
 • Zvyšovanie digitálneho vzdelania a povedomia

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

 • Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., TU Zvolen
 • Ing. Martin Tuchyňa, SAŽP
 • Ing. Zuzana Lieskovská, SAŽP
 • Ing. Martin Koška, SAŽP
 • Bc. Miroslava Petríková, SAŽP
 • Ing. Rudolf Navrátil, TU Zvolen
 • Ing. Andrea Majlingová, SAGI, TU Zvolen
 • Mgr. Milan Koreň, PhD., SAGI, TU Zvolen
 • Ing. Marek Žiačik, SAŽP
 • Ing.Ján Tóbik, SAŽP

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

 • Bc. Miroslava Petríková, SAŽP
 • Ing. Veronika Košková, SAŽP
 • Eva Tatarková, SAŽP
 • Radoslava Haviarová, SAŽP
 • Mgr. Kostúriková Alena, SAŽP
 • Ing. Kučerová Alica, SAŽP
 • Ing. Sitko Roman, TU Zvolen