Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

SAGI EEA FMG T-mapy ArcGeo GIS-Services G-BASE

Mediálni partneri

Geoinformatika Enviromagazín Enviroportál Promospravy
15.2.2013

Pozvánka na nový ročník 2013

Vážené dámy, vážení páni, spolupracovníci, kolegovia, priatelia ... Pozývame Vás v mene Slovenskej agentúry životného prostredia a Technickej univerzity vo Zvolene na 9.ročník konferencie Enviro-i-Fórum 2013. Podujatie organizované pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky bude prebiehat tak ako po iné roky na pôde TU Zvolen. Dovoľujeme si Vás však upozorniť na zmenu v termine, ktorý sme z viacerých organizačno-technických dôvodov boli nútení presunúť oproti tradičnému júnovému termínu na 14. a 15. mája 2013.

Strategický rámec 9.ročníka konferencie Enviro-i-Fórum 2013:

Základným rozvojovým dokumentom Európskej únie v súčasnosti je stratégia "Európa 2020" - Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Tieto tri vzájomne sa dopĺňajúce spôsoby rastu by mali pomôcť Európskej únii a jej členským štátom dosiahnuť vyššiu mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti.

EÚ stanovila päť ambicióznych cieľov týkajúcich sa zamestnanosti, inovácií, vzdelania, sociálneho začlenenia a oblasti klímy a energetiky, ktoré by sa mali splniť do roku 2020. Tieto ciele sa majú dosiahnuť prostredníctvom siedmych hlavných iniciatív stratégie.

Jednou z nich je Digitálna agenda pre Európu zameraná na vymedzenie kľúčovej úlohy, ktorú využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) bude musieť zohrávať, aby Európa uspela vo svojom úsilí do roku 2020. Silný akcent je kladený aj na rozvoj elektronickej štátnej správy, rozšírenie využívania internetu, zdieľanie a sprístupňovanie informácií.

Inteligentné využívanie technológií a informácií má ambície pomôcť reagovať na spoločenské výzvy, medzi ktoré patrí hlavne zmena klímy, vo vzťahu ku ktorej sa Európska únia zaviazala k zníženiu emisií skleníkových plynov do roku 2020 aspoň o 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a k zvýšeniu energetickej efektívnosti o 20 %. Podporiť dosiahnutie tohto cieľa má aj vyhlásená komunikačná kampaň EÚ zameraná na boj proti zmenám klímy - Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád.

Cieľom 9. ročníka konferencie Enviro-i-Fórum je vytvoriť platformu pre prezentáciu aktivít smerujúcich k podpore implementácie Digitálnej agendy pre Európu v podmienkach SR, podpore implementácie ďalších medzinárodných i národných aktivít a prijatých dokumentov v oblasti využívania informačných vrátane geoinformačných technológií, komunikačných technológií, zverejňovania a sprístupňovania informácií v oblasti starostlivosti o životné prostredie vrátane realizácie opatrení vo vzťahu ku zmene klímy.

Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

S pozdravom programový a organizačný výbor EiF.