Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

Softec SAGI EEA Millenium Eurosense Direct marketing

Mediálni partneri

Geoinformatika Enviromagazín Enviroportál Promospravy

Program Enviro-i-Fórum 2012

Organizátori si vyhradzujú právo zmien v programe.
Program sa priebežne dopĺňa a aktualizuje.

Posledná aktualizácia:
22.5.2012 - 10:24

UTOROK 12. jún 2012
Technická univerzita vo Zvolene
od 8:00
Registrácia účastníkov konferencie
10:00 - 10:30 Otvorenie konferencie
10:30 - 11:45

Medzinárodné aktivity v oblasti budovania a prepájania informačných systémov ŽP v Európe

(I. blok)
 • Aktuálny vývoj v oblasti systému zberu, vyhodnocovania, spracovania a využívania informácií o životnom prostredí z pohľadu Európskej environmentálnej agentúry

Milan Chrenko
Európska environmentálna agentúra (EEA), Kodaň, Dánsko

 • Výmena dát medzi európskymi štátmi dôsledne podľa princípov SEIS - projekt SENSE II (SHARED EUROPEAN NATIONAL STATE OF THE ENVIRONMENT)

Jarmila Cikánková
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

 • Aktivity OECD v oblasti vývoja a vyhodnocovania environmentálnych indikátorov a indikátorov zeleného rastu

Zuzana Lieskovská, Tatiana Guštafíková
Slovenská agentúra životného prostredia
Banská Bystrica

 • Od kvietku po predikcie - informácie pre rozhodovanie

Jiří Hradec
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

11:45 - 13:00 Obed
13:00 - 14:45

Geoinformačné technológie a aplikácie GIS v ochrane životného prostredia, tvorbe krajiny a územnom plánovaní

(II. blok)

 • Údajové zdroje pre územné plánovanie

Martin Zeman
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Metodika územného plánu a GIS

Martin Baloga
URBION, Bratislava

 • Analýza druhotnej krajinnej štruktúry mesta Handlová prostredníctvom krajinno-ekologických indexov

Jana Oláhová, Matej Vojtek, Martin Boltižiar
Katedra geografie a regionálneho rozvoja, UKF FPV v Nitre

 • Tvorby GIS-vrstvy vchodov do slovenských jaskýň v SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši

Peter Holúbek
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

 • Možnosti využitia GIS nástrojov, pre modelovanie ohrozenia územia bleskovými povodňami

Dušan Kočický (1), Danica Lešková (2), Martin Maretta (1)
Esprit s.r.o., Banská Štiavnica (1)
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava (2)

 • Fórum mladých geoinformatikov 2012 - prezentácia víťaznej práce
14:45 - 15:00 Prestávka
15:00 - 16:30

Národná infraštruktúra priestorových informácií (NIPI) - zdroje údajov a ich sprístupnenie

(III. blok)
 • 3 roky implementácie Smernice INSPIRE v SR

Marek Žiačik
Slovenská agentúra životného prostredia
Banská Bystrica

 • INSPIRE z implementácie do operačnej prevádzky

Martin Tuchyňa (1), Tomáš Kliment (2)
Spoločné výskumné centrum EK (JRC), Ispra, Taliansko (1)
Stavebná fakulta STU, Bratislava (2)

 • Príprava na sprístupnenie služieb priestorových údajov rezortu ÚGKK SR podľa INSPIRE

Valéria Hutková, Peter Deák
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava

 • Informačný systém modelu cestnej siete - údaje a služby pre ich využitie

Alica Szebényiová
Slovenská správa ciest, Bratislava

 • Publikácia údajov o pôde SR pre potreby GS Soil portálu

  Lenka Šošovičková, Rastislav Skalský, Boris Pálka
  VÚPOP, Bratislava
16:30 - 16:50 Prestávka
16:50 - 18:20

NIPI - projekty, aplikácie, využívanie priestorových údajov a služieb priestorových údajov v e-Governmente

(IV. blok)
 • Georeporty - aplikované využitie geopriestorových údajov v českom národnom geoportáli

Jiří Kvapil
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika

 • Testovanie ako predpoklad dosiahnutia interoperability prostrednictvom štandardizácie v oblasti geopriestorových informácií

Martin Tuchyňa (1), Tomáš Kliment (2), Dušan Cibulka (2), Marcel Kliment (3)
Spoločné výskumné centrum EK (JRC), Ispra, Taliansko (1)
Stavebná fakulta STU, Bratislava (2)
Slovenská poľnohospordárska univerzita, Nitra (3)

 • Hodnotenie vybraných mapových portálov verejnej správy

Dagmar Kusendová, Peter Hoblík
Prirodovedecka fakulta UK, Bratislava

 • Prehľad postupu aktualizácie geodatabáz pre Slovenskú republiku od spol. EUROSENSE s.r.o. a GEODIS Slovakia s.r.o.

Róbert Barca
EUROSENSE s.r.o., Bratislava

 • Lesnícky GIS - aplikované využívanie geopriestorových údajov a služieb geopriestorových údajov

Róbert Cibula, Jaroslav Jankovič, Matúš Kajba, Ján Poláčik
Národné lesnícke centrum, Zvolen

18:20 Odmenenie účastníkov za vyplnenie dotazníkov prvého dňa
20:00
Spoločenský večer
STREDA 13. jún 2012
Technická univerzita vo Zvolene
9:00 - 10:00

Informačné a komunikačné technológie pri implementácii environmentálnej legislatívy a sprístupňovaní environmentálnych informácií, e-Government a informatizácia verejnej správy

(V. blok)
 • Národný register znečisťovania

Daniela Ďurkovičová, Monika Jalšovská, Jozef Uhlík
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

 • Informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch podľa § ods.11 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

Jozef Bocko (1), Radoslav Virgovič (2), Marek Hubáček (2)
Ministerstvo životného prostredia SR (1)
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (2)

 • Povodňové modelovanie a mapovanie urbanizovaných území

Marián Kučera, Martin Mišík
DHI Slovakia, s.r.o., Bratislava

 • Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží

Katarína Paluchová, Erich Pacola, Alena Vengrinová, Jaromír Helma, Milan Schmidt, Ivan Dulgerov
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

10:00 - 10:10 Prestávka
10:10 - 11:10

Informačné a komunikačné technológie pri implementácii environmentálnej legislatívy a sprístupňovaní environmentálnych informácií, e-Government a informatizácia verejnej správy II.

(VI. blok)
 • Forestportál - brána do sveta informácií o lesoch, lesníctve a lesnom hospodárstve na Slovensku

Zuzana Kmeťová, Marián Mika
Národné lesnícke centrum, Zvolen

 • Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií

Margita Galková, Jozef Vengrín
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Hodnotenie webov národných parkov Slovenska

Juraj Švajda, Ľubomír Repiský
UMB, Banská Bystrica

 • Enviroportál - informačný portál o životnom prostredí

Petra Horváthová
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

11:10 - 11:20 Prestávka
11:20 - 12:50 Vybrané projekty v oblasti ŽP podporené prostriedkami štrukturálnych fondov
(VII. blok)
 • Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme - ciele a zámery výskumu pracovísk SAV a TU vo Zvolene

Juraj Bebej, Pavel Husa
Technická univerzita vo Zvolene

 • Úspešné vzdelávacie programy Ekologická stopa a Na túru s NATUROU

Jana Šimonovičová (1), Rudolf Navrátil (2)
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (1)
Technická univerzita vo Zvolene (2)

 • Elektronizácia stavebných konaní a územného plánovania - projekt eSTAK

Daniel Podolský
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 • Projekt CORINE land cover 2012

Jozef Nováček, Ján Tóbik
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • HLANDATA - Creation of value-added services based on harmonized Land Use and Land Cover Datasets

Veronika Košková
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Project INTEGRAL - Future-oriented integrated management of European forest landscapes

Ján Tuček, Rudolf Navrátil, Ivan Pôbiš
Technická univerzita vo Zvolene

12:50 Vyhodnotenie súťaže o najlepší poster
Odmenenie účastníkov za vyplnenie dotazníkov druhého dňa
Ukončenie konferencie
13:00 Obed