Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

Softec SAGI EEA Millenium Eurosense Direct marketing

Mediálni partneri

Geoinformatika Enviromagazín Enviroportál Promospravy
5.10.2012

Záver

8. ročník konferencie Enviro-i-Fórum prebehol v dňoch 12. a 13. júna 2012 v priestoroch Technickej univerzity Zvolen.

Podujatie tradične komplexne prezentuje odbornej verejnosti výsledky prác z oblasti informatizácie údajov o životnom prostredí a praktickú dostupnosť týchto údajov. Vzhľadom na sústavný nárast požiadaviek na poskytovanie informácii v digitálnej forme je snahou SAŽP, ako organizácie zaoberajúcej sa budovaním informačného systému životného prostredia, pravidelne každoročne organizovať takéto podujatie. Toto fórum prezentuje a zviditeľňuje nielen prácu rezortných, ale aj práce ďalších mimorezortných inštitúcii v oblasti dostupnosti informácií o ŽP a využívaní informačných technológií pri ich spracovaní. Pozitívny ohlas prezentujúcich účastníkov tak zo SR ako aj zo zahraničia z roka na rok potvrdzuje, že podujatie si za 8 rokov získalo v radoch odbornej verejnosti svojich stálych priaznivcov. A nie len to. Vďaka sprievodným podujatiam sa okruh sympatizantov a záujemcov o problematiku environmentálnej informatiky neustále rozrastá, čoho dôkazom je i priazeň, s akou sa toto podujatie napriek neľahkej ekonomickej situácii každoročne stretáva. Aj spätná väzba, ktorú získavame z dotazníkov potvrdzuje, na stúpajúcu odbornú aj organizačnú úroveň podujatia a na skutočnosť, že zámer, s ktorým toto podujatie vstupovalo na pôdu environmentálnej informatiky, sa organizátorom v spolupráci s partnermi darí plniť.

Bolo pripravených 7. programových blokov, v ktorých počas dvoch dní odznelo 34 prezentácií.

Okrem hlavného programu prebiehali aj sprievodné podujatia, každé s ohľadom na naliehavosť a aktuálnosť v súčasnom období:

- Pracovné stretnutie Národných referenčných centier pre spoluprácu EEA

- Odborný seminár Ekosystémové účtovníctvo

Ďalšia štatistika:

  • Počet prihlásených organizácií: 51 inštitúcii
  • Počet prihlásených účastníkov: 200 (z toho 6 z ČR)

o MŽP SR (13), Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (3), Ministerstvo pôdohospodárstva SR (1)

o SAŽP (73)

o KÚŽP (10), OÚŽP (5), ObÚŽP (1)

o rezortné organizácie MŽP SR : SHMÚ (6), VÚVH (2), SMOPAJ (1), SOPSR (7), ŠGÚDŠ (1), vodohospodárska výstavba (2)

o mimorezortné organizácie: URBION (3), Slovenská správa ciest (3), ÚKE SAV (3), LPS SR - Letisko MRŠ (2), Magistrát hl.mesta SR (1), Úrad verejného zdravotníctva (1), Štatistický úrad (), NLC (4), VÚPOP (5), VÚD Žilina (1), GKÚ (1)

o vysoké školy: TÚ Zvolen (8), UMB B. Bystrica (4), STU Bratislava (1), UK Bratislava (2), UKF Nitra (2)

o zahraničie - CENIA ČR (6), EEA Kodaň (3), EC DG JRC Taliansko (1),

o Súkromné firmy (18)

  • Počet referátov: 34
  • Počet posterových prezentácií: 9

Za podporu a spoluprácu ďakujeme partnerom podujatia: združenie SAGI, Softec, spol. s r.o., Millennium 000, spol s r.o. , Eurosense, s.r.o., Direct Marketing, a.s., Európska environmentálna agentúra. A taktiež mediálnym partnerom: časopisu Enviromagazín, prevádzkovateľovi spravodajského portálu slovenskej a českej geokomunity Geoinformatika.sk, informačnému portálu o ŽP Enviroportál, propagačnému portálu PROMOSPRAVY.sk.

Za záštitu vyslovujeme poďakovanie Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.

...a v neposlednom rade patrí poďakovanie všetkým vám - účastníkom a sympatizantom podujatia, ktorí si našli čas a opäť prišli na pravidelné stretnutie.

Do videnia.