Partneri

ArcGeo Ekolumi s.r.o. Softec SAGI G-BASE

Mediálni partneri

Enviromagazín Education Konferencie Geoforum Geoinformatika podujatie.sk Enviroportál

Program Enviro-i-Fórum 2011

Organizátori si vyhradzujú právo zmien v programe.
Program sa priebežne dopĺňa a aktualizuje.

Posledná aktualizácia: 10.5.2011 - 11:00

UTOROK 7. jún 2011
Technická univerzita vo Zvolene
od 8:00
Registrácia účastníkov konferencie
10:00 - 10:30 Otvorenie konferencie
10:30 - 12:00

Medzinárodné aktivity v oblasti budovania a prepájania informačných systémov ŽP v Európe

 • Správa "Životné prostredie Európy - stav a perspektíva 2010" a využitie Zdieľaného environmentálneho informačného systému (Shared Environmental Information System - SEIS) pri jej príprave

  Milan Chrenko
  Európska environmentálna agentúra (EEA), Kodaň, Dánsko
 • Súčasný stav v tvorbe a vyhodnocovaní indikátorov v životnom prostredí SR, medzinárodné súvislosti, perspektívy rozvoja

  Peter Kapusta
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • SEIS, INSPIRE a GMES ako nástroje pre prognostiku vývoja životného prostredia

  Jiří Hradec
  CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
 • EnvEurope & INSPIRE - use case for collaboration within the EU projects and legislation driven initiatives

  Tomáš Kliment (1), Alessandro Oggioni (2), Martin Tuchyňa (3), Paola Carrara (4), Alessandra Pugnetti (1)
  CNR - Institute of marine sciences, Venice, Italy (1), CNR - Institute of ecosystem study, Verbania-Pallanza, Italy (2), EC, DG JRC, Institute for environment and sustainability, Ispra, Italy (3), CNR - Institute for electromagnetic sensing of the environment, Milan, Italy (4)
12:00 - 13:00 Obed
13:00 - 14:00

Informačné a komunikačné technológie pri implementácii environmentálnej legislatívy a sprístupňovaní environmentálnych informácií, eGovernment a informatizácia verejnej správy

 • SIRIUS - projekt integrácie údajov z oblasti technickej ochrany životného prostredia

  Jarmila Cikánková, Jiří Roubínek
  CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
 • Národný emisný informačný systém - webové rozšírenie pre prevádzkovateľov

  Tibor Kacsinecz
  SPIRIT a.s., Bratislava
 • Enviroportál - nové riešenie portálu o životnom prostredí

  Petra Horváthová
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Implementácia princípov eGovernmentu pri informatizácii verejnej správy

  Peter Kampa
  SOFTEC spol. s.r.o., Bratislava
14:00 - 14:20 Prestávka
14:20 - 15:30

INSPIRE a národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI) - legislatíva, koordinácia, spolupráca, testovanie, projekty

 • INSPIRE - Súčasný stav a výzvy Európskej infraštruktúry priestorových údajov

  Martin Tuchyňa
  Spoločné výskumné centrum EK (JRC), Ispra, Taliansko
 • INSPIRE a NIPI v druhom roku implementácie na Slovensku

  Marek Žiačik
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Hodnotenie kvality priestorových údajov

  Eva Mičietová, Juraj Vališ
  Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
 • Príklad spolupráce akademického a verejného sektora pri testovaní komponentov infraštruktúr priestorových informácií

  Tomáš Kliment (1), Martin Tuchyňa (2), Dušan Cibulka (1), Martin Koška (3), Peter Mozolík (3), Ján Tóbik (3)
  Stavebná fakulta STU, Bratislava (1), Spoločné výskumné centrum EK (JRC), Ispra, Taliansko (2), Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (3)
15:30 - 15:50 Prestávka
15:50 - 17:30

Geoportály a implementácie sieťových služieb priestorových údajov

 • Národný geoportál INSPIRE v Českej republike

  Jitka Faugnerová
  CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
 • Sieťové služby referenčných údajov ZB GIS

  Katarína Leitmannová
  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava
 • Infraštruktúra pre priestorové informácie pre organizáciu, riešenie za 30 minút

  Martin Koška
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Mapové komunity

  Peter Nemec
  ArcGeo Information Systems s.r.o., Bratislava
 • Geoportál a riešenia Intergraph nie len pre INSPIRE

  Vladimír Stromček
  Intergraph CS s.r.o., Praha, ČR
17:30 - 17:45 Prestávka
17:45 - 19:00 NIPI - využitie pri územnom plánovaní, portáloch a projektoch verejnej správy
 • On-line GIS - praktická aplikácia "Revízia základných sídelných jednotiek pre SODB 2011"

  Ján Tóbik, Miroslav Rolko
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Tvorba sčítacích obvodov internetovou aplikáciou

  Ondrej Zahn, Pavol Škápik, Ivana Juhaščíková
  Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava
 • Spolupráca regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru - DONAUREGIONEN+

  Tibor Németh
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava
 • Geoportál BSK - Aktualizácia obsahu IS a nový digitálny územný plán regiónu

  Rudolf Brídzik
  Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava
 • Príklad jednotného monitoringu na báze priestorového informačného systému v povodí Ipľa

László Miklós a kol.
TU Zvolen

19:00 Odmenenie účastníkov za vyplnenie dotazníkov prvého dňa
20:00
Spoločenský večer
STREDA 8. jún 2011
Technická univerzita vo Zvolene
9:00 - 10:00

Environmentálne účtovníctvo Európskej environmentálnej agentúry

 • Environmentálne účtovníctvo
 • Krajinné účty
 • Vodné účty
 • Ekosystémový kapitál a ekosystémové účty
 • Využitie účtov pri hodnotení stavu životného prostredia

Branislav Olah
Európska environmentálna agentúra (EEA), Kodaň, Dánsko

10:00 - 10:15 Prestávka
10:15 - 11:30

GIS v ochrane životného prostredia a tvorbe krajiny I.

 • Využitie GIS pri analýze zmien reliéfu dna, plochy a objemu vodných nádrží v procese sedimentácie a zhodnotenie súčasného stavu - príklad na modelovom území Halčianskej vodnej nádrže a jej povodia

Daniel Kubinský
EKOLUMI s.r.o., Banská Bystrica

 • Tvorba interaktívneho modelu pre výpočet reálnej a potenciálnej vodnej erózie pomocou nástrojov GIS na území Čierna Lehota

Michal Figúr
EKOLUMI s.r.o., Banská Bystrica

 • Nárast "zapečatenia" pôdy (soil sealing) vo VÚC Banská Bystrica za ostatné obdobie

Igor Gallay, Zuzana Gallayová
TU Zvolen

 • Odvodenie vybraných parametrov pre modelovanie erózie pôdy v modeli ISSOP (Integrovaný Systém pre Simuláciu Odtokových Procesov)

Martin Maretta
Esprit s.r.o., Banská Štiavnica

 • Modelovanie potenciálneho šírenia kontaminantov v priestore baníckej lokality obce Ľubietová

Jozef Krnáč, Ján Dubiel
UMB Banská Bystrica

11:30 - 11:40 Prestávka
11:40 - 12:40 GIS v ochrane životného prostredia a tvorbe krajiny II.
 • Podpora terénnych prác v projekte NIKM - národná inventarizácia kontaminovaných miest, automatizácia úloh

Roman Bukáček, Jiří Chroust, Jiří Zvolánek, Petr Pala, Stanislav Raclavský
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

 • Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (projekt a mapové výstupy)

Jaromír Helma, Katarína Palúchová, Alena Brucháneková, Jana Šutková, Martin Zeman, Milan Schmidt, Miroslava Petríková
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Analýza hydrologickej situácie v povodiach Hrona, Ipľa a Slanej v roku 2010

Daniela Kyseľová, Kateřina Hrušková
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

 • Využitie softwarových aplikácií informačnej grafiky pri identifikácii a hodnotení krajinného rázu

Peter Jančura (1,2), Iveta Bohálová (2), Martina Slámová (1), Lucia Hrčková (1), Boris Beláček (1)
TU Zvolen (1), Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (2)

12:40 Fórum mladých geoinformatikov 2011 - prezentácia víťaznej práce
12:55 Vyhodnotenie súťaže o najlepší poster
Odmenenie účastníkov za vyplnenie dotazníkov druhého dňa
Ukončenie konferencie
13:15 Obed