Partneri

ArcGeo Ekolumi s.r.o. Softec SAGI G-BASE

Mediálni partneri

Enviromagazín Education Konferencie Geoforum Geoinformatika podujatie.sk Enviroportál

Prezentácie

UTOROK 7. jún 2011
Technická univerzita vo Zvolene
10:00 - 10:30 Medzinárodné aktivity v oblasti budovania a prepájania informačných systémov ŽP v Európe
 • Správa "Životné prostredie Európy - stav a perspektíva 2010" a využitie Zdieľaného environmentálneho informačného systému (Shared Environmental Information System - SEIS) pri jej príprave

Milan Chrenko
Európska environmentálna agentúra (EEA), Kodaň, Dánsko

 • Súčasný stav v tvorbe a vyhodnocovaní indikátorov v životnom prostredí SR, medzinárodné súvislosti, perspektívy rozvoja

Peter Kapusta
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • SEIS, INSPIRE a GMES ako nástroje pre prognostiku vývoja životného prostredia

Jiří Hradec
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

 • EnvEurope & INSPIRE - use case for collaboration within the EU projects and legislation driven initiatives

Tomáš Kliment (1), Alessandro Oggioni (2), Martin Tuchyňa (3), Paola Carrara (4), Alessandra Pugnetti (1)
CNR - Institute of marine sciences, Venice, Italy (1), CNR - Institute of ecosystem study, Verbania-Pallanza, Italy (2), EC, DG JRC, Institute for environment and sustainability, Ispra, Italy (3), CNR - Institute for electromagnetic sensing of the environment, Milan, Italy (4)

13:00 - 14:00 Informačné a komunikačné technológie pri implementácii environmentálnej legislatívy a sprístupňovaní environmentálnych informácií, eGovernment a informatizácia verejnej správy
 • SIRIUS - projekt integrácie údajov z oblasti technickej ochrany životného prostredia

Jarmila Cikánková, Jiří Roubínek
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

 • Národný emisný informačný systém - webové rozšírenie pre prevádzkovateľov

Tibor Kacsinecz
SPIRIT a.s., Bratislava

 • Enviroportál - nové riešenie portálu o životnom prostredí

Petra Horváthová
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Implementácia princípov eGovernmentu pri informatizácii verejnej správy

Peter Kampa
SOFTEC spol. s.r.o., Bratislava

14:20 - 15:30 INSPIRE a národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI) - legislatíva, koordinácia, spolupráca, testovanie, projekty
 • INSPIRE - Súčasný stav a výzvy Európskej infraštruktúry priestorových údajov

Martin Tuchyňa
Spoločné výskumné centrum EK (JRC), Ispra, Taliansko

 • INSPIRE a NIPI v druhom roku implementácie na Slovensku

Marek Žiačik
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Hodnotenie kvality priestorových údajov

Eva Mičietová, Juraj Vališ
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

 • Príklad spolupráce akademického a verejného sektora pri testovaní komponentov infraštruktúr priestorových informácií

Tomáš Kliment (1), Martin Tuchyňa (2), Dušan Cibulka (1), Martin Koška (3), Peter Mozolík (3), Ján Tóbik (3)
Stavebná fakulta STU, Bratislava (1), Spoločné výskumné centrum EK (JRC), Ispra, Taliansko (2), Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (3)

15:50 - 17:30 Geoportály a implementácie sieťových služieb priestorových údajov
 • Národný geoportál INSPIRE v Českej republike

Jitka Faugnerová
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

 • Sieťové služby referenčných údajov ZB GIS

Katarína Leitmannová
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava

 • Infraštruktúra pre priestorové informácie pre organizáciu, riešenie za 30 minút

Martin Koška
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica


 • Mapové komunity

Peter Nemec
ArcGeo Information Systems s.r.o., Bratislava

 • Geoportál a riešenia Intergraph nie len pre INSPIRE

Vladimír Stromček
Intergraph CS s.r.o., Praha, ČR

17:45 - 19:00 NIPI - využitie pri územnom plánovaní, portáloch a projektoch verejnej správy
 • On-line GIS - praktická aplikácia "Revízia základných sídelných jednotiek pre SODB 2011"

Ján Tóbik, Miroslav Rolko
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

Tvorba sčítacích obvodov internetovou aplikáciou

Ondrej Zahn, Pavol Škápik, Ivana Juhaščíková
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava

 • Spolupráca regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru - DONAUREGIONEN+

Tibor Németh
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava

 • Geoportál BSK - Aktualizácia obsahu IS a nový digitálny územný plán regiónu

Rudolf Brídzik
Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava

 • Príklad jednotného monitoringu na báze priestorového informačného systému v povodí Ipľa

László Miklós a kol.
TU Zvolen

STREDA 8. jún 2011
Technická univerzita vo Zvolene
9:00 - 10:00

Environmentálne účtovníctvo Európskej environmentálnej agentúry

 • Environmentálne účtovníctvo
 • Krajinné účty
 • Vodné účty
 • Ekosystémový kapitál a ekosystémové účty
 • Využitie účtov pri hodnotení stavu životného prostredia

Branislav Olah
Európska environmentálna agentúra (EEA), Kodaň, Dánsko

10:15 - 11:30 GIS v ochrane životného prostredia a tvorbe krajiny I.
 • Využitie GIS pri analýze zmien reliéfu dna, plochy a objemu vodných nádrží v procese sedimentácie a zhodnotenie súčasného stavu - príklad na modelovom území Halčianskej vodnej nádrže a jej povodia

Daniel Kubinský
EKOLUMI s.r.o., Banská Bystrica

 • Tvorba interaktívneho modelu pre výpočet reálnej a potenciálnej vodnej erózie pomocou nástrojov GIS na území Čierna Lehota

Michal Figúr
EKOLUMI s.r.o., Banská Bystrica

 • Nárast "zapečatenia" pôdy (soil sealing) vo VÚC Banská Bystrica za ostatné obdobie

Igor Gallay, Zuzana Gallayová
TU Zvolen

 • Odvodenie vybraných parametrov pre modelovanie erózie pôdy v modeli ISSOP (Integrovaný Systém pre Simuláciu Odtokových Procesov)

Martin Maretta
Esprit s.r.o., Banská Štiavnica

 • Modelovanie potenciálneho šírenia kontaminantov v priestore baníckej lokality obce Ľubietová

Jozef Krnáč, Ján Dubiel
UMB Banská Bystrica

11:40 - 12:40 GIS v ochrane životného prostredia a tvorbe krajiny II.
 • Podpora terénnych prác v projekte NIKM - národná inventarizácia kontaminovaných miest, automatizácia úloh

Roman Bukáček, Jiří Chroust, Jiří Zvolánek, Petr Pala, Stanislav Raclavský
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

 • Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (projekt a mapové výstupy)

Jaromír Helma, Katarína Palúchová, Alena Brucháneková, Jana Šutková, Martin Zeman, Milan Schmidt, Miroslava Petríková
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Analýza hydrologickej situácie v povodiach Hrona, Ipľa a Slanej v roku 2010

Daniela Kyseľová, Kateřina Hrušková
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

 • Využitie softwarových aplikácií informačnej grafiky pri identifikácii a hodnotení krajinného rázu

Peter Jančura (1,2), Iveta Bohálová (2), Martina Slámová (1), Lucia Hrčková (1), Boris Beláček (1)
TU Zvolen (1), Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (2)