Partneri

ArcGeo Ekolumi s.r.o. Softec SAGI G-BASE

Mediálni partneri

Enviromagazín Education Konferencie Geoforum Geoinformatika podujatie.sk Enviroportál
1.2.2011

Pozvánka na Enviro-i-Fórum 2011

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte, aby sme Vás v mene Slovenskej agentúry životného prostredia a Technickej univerzity vo Zvolene pozvali už na 7. ročník konferencie Enviro-i-Fórum 2011, ktorá sa uskutoční v dňoch 7.- 8. júna 2011 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Je pre nás potešiteľné, že konferencia, ktorú v spolupráci s našimi partnermi organizujeme pod záštitou Ministerstva životného prostredia, si za 6 rokov získala v radoch odbornej verejnosti, najmä zástupcov verejnej správy, samosprávy, vedeckých inštitúcií, škôl, súkromných spoločností, tvorcov informačných systémov o životnom prostredí ako aj v radoch ich koncových užívateľov svojich stálych priaznivcov. A nie len to. Vďaka sprievodným podujatiam sa okruh sympatizantov a záujemcov o problematiku environmentálnej informatiky neustále rozrastá, čoho dôkazom je i priazeň, s akou sa toto podujatie každoročne stretáva.

Dovoľte nám, aby sme Vám predstavili tohtoročný program, ktorý je rozdelený do 8 programových blokov.

Hneď v úvode programu Vám predstavíme "Medzinárodné aktivity v oblasti budovania a prepájania Informačných systémov ŽP v Európe". Našim cieľom je informovať Vás o aktuálnej situácii v iniciatívach a aktivitách smerujúcich k vybudovaniu moderných foriem získavania, zberu, vyhodnocovania a sprístupňovania informácií o životnom prostredí na európskej úrovni ako aj na úrovni členských štátov Európskej únie, resp. Európskej environmentálnej agentúry. Taktiež je snahou vytvoriť priestor pre výmenu konkrétnych skúseností a názorov smerujúcich ku skvalitneniu súvisiacich aktivít, ako je tvorba indikátorov, metódy hodnotenia a príprava hodnotiacich správ, prognózovanie vývoja životného prostredia a jeho dopadov a podobne.

Druhý blok "Informačné a komunikačné technológie pri implementácii environmentálnej legislatívy a sprístupňovaní environmentálnych informácií, eGovernment a informatizácia verejnej správy" je zameraný na prezentovanie riešení projektov s environmentálnym zameraním, ktoré predstavujú integráciu viacerých systémov, zber a prezentáciu environmentálnych informácií pre verejnosť a zabezpečovanie povinností prevádzkovateľov zdrojov znečistenia. Využívanie informačných a komunikačných technológií umožňuje efektívnu implementáciu európskych smerníc a nástrojov a následnú tvorbu informačných systémov.

Prezentovanie noviniek v oblasti INSPIRE a národnej infraštruktúry pre priestorové informácie je témou tretej časti programu. INSPIRE v druhom roku implementácie na Slovensku prináša mnohé povinnosti, ktoré ale významne napomáhajú efektívnemu využívaniu priestorových údajov na Slovensku. Prezentované projekty tretieho bloku s názvom "INSPIRE a národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI) - legislatíva, koordinácia, spolupráca, testovanie, projekty" sú zamerané na testovanie kvality a spolupráce v tejto oblasti.

V programovom bloku "Geoportály a implementácie sieťových služieb priestorových údajov" sme sa zamerali na prezentáciu geoportálov ako kľúčových komponentov na publikovanie a využívanie priestorových údajov, ktoré vstupujú do národnej infraštruktúry pre priestorové informácie. Odprezentované budú taktiež riešenia, ktoré prinášajú partneri konferencie s vedúcim postavením v tejto oblasti.

Záverečná časť prvého dňa konferencie je venovaná NIPI a jej využitiu pri územnom plánovaní, portáloch a projektoch verejnej správy. Národná infraštruktúra pre priestorové informácie vytvára zdroj referenčných údajov a ich služieb pre mnohé aplikácie a riešenia. Verejná správa využívaním takých údajov je schopná efektívne zrealizovať projekty a následne na ich výsledky nadväzovať ďalšími projektmi s možnosťou šetrenia nákladov pre také riešenia. Príkladom takýchto riešení je sčítanie obyvateľov v roku 2011 ako aj tvorba aktualizácia územných plánov.

Druhý deň podujatia dáva priestor na predstavenie Environmentálneho učtovníctva Európskej environmentálnej agentúry (Environmental accounting of the European Environment Agency). Ide o širokokoncipovanú metodiku vyvinutú v Európskej environmentálnej agentúre, ktorej cieľom je poskytovanie informácií o stave a zmene zložiek životného prostredia vo forme kompatibilnej so systémom ekonomického účtovníctva. Základnou myšlienkou je identifikovať stav (zásobu/stock) priestorovo definovateľnej zložky ŽP a jej zmenu v čase (tok/flow). Geograficky viazané environmentálne informácie sú spracovávané v rámci európskej referenčnej siete (INSPIRE, spravidla 1 km reference grid) a súhrnné štatistiky účtov je možné agregovať v rámci NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics), resp. regiónov rôznej úrovne.

No a v neposlednom rade sa nám už tradične v programovom bloku "GIS v ochrane životného prostredia a tvorbe krajiny", ktorý je kvôli mimoriadnemu záujmu predĺžený, resp. rozdelený do dvoch častí, predstavia praktické GIS aplikácie a komplexné informačné systémy ako aj ďalšie možnosti využitia informačných technológií v praxi.

Veríme, že Vás témy a jednotlivé prezentácie konferencie Enviro-i-Fórum 2011 zaujmú a že tak, ako i po iné roky budeme môcť s hrdosťou skonštatovať, že sa nám darí plniť cieľ, ktorý sme si pred siedmimi rokmi stanovili.

Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

S pozdravom programový a organizačný výbor EiF 2011