Enviro-i-Fórum 2010

odborné fórum o environmentálnej informatike

 • Technická univerzita - Zvolen
 • 8. - 9. jún 2010

Partneri

ArcGeo Intergraph Softec StatSoft Prois SOFTIP

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Education Konferencie Roľnícke noviny Energie 21 Profi Press s.r.o.

Sprievodné podujatia


Prezentácie

Zborník konferencie

UTOROK 8. jún 2010
Aula Technickej univerzity vo Zvolene
 • Aktivity EEA podporujúce budovanie Zdieľaného environmentálneho informačneho systému (Shared Environmental Information System - SEIS)
  Milan Chrenko
  Európska environmentálna agentúra (EEA), Kodaň, Dánsko

 • Stav životného prostredia v roku 2020 - zmysel dát v SEIS, INSPIREa GMES
  Jiří Hradec
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
 • Zapojenie Slovenskej republiky do procesu tvorby SEIS, INSPIRE a GMES

  Vladimír Benko
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Geografické informácie a mapové web služby Európskej environmentálnej agentúry
  Braňo Oláh
  Európska environmentálna agentúra (EEA), Kodaň, Dánsko

 • Spolupráca v oblasti životného prostredia v COST Programe
  Pavol Nejedlík
  Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI), implementácia INSPIRE

 • Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
  Daniela Navrátilová
  Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
 • Budovanie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie v SR - vízie a realita
  Jaroslav Piroh
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • INSPIRE - z transpozície do implementácie
  Martin Tuchyňa
  Spoločné výskumné centrum EK (JRC), Ispra, Taliansko
 • 1. monitorovacia správa o INSPIRE za Slovenskú republiku
  Marek Žiačik
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • 1. monitorovacia správa o INSPIRE za Českú republiku
  Jitka Faugnerová
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika

Spolupráca vo verejnej správe v oblasti NIPI

 • Riešenia pre podporu implementácie zákona o NIPI
  Martin Koška
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Implementácia INSPIRE v ČR, národný geoportál INSPIRE v ČR
  Jiří Kvapil
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika
 • Referenčné priestorové údaje pre NIPI - stav implementácie služieb pre verejnú správu
  Katarína Leitmannová
  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava
 • Mapové služby - GOVNET
  Medard Dutka
  Topografický ústav, Banská Bystrica

 • Geologické mapy online
  Štefan Káčer, Miroslav Antalík
  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Národná infraštruktúra pre priestorové informácie: zdroje, riešenia, testovanie, aplikácie, projekty, užívatelia

 • Flexibilný IS riadený metadátami
  Juraj Červeň
  SOFTEC s.r.o., Bratislava
 • Sieťové služby INSPIRE - od konceptu k implementácii
  Vladimír Špaček
  Intergraph CS s.r.o., Praha, Česká republika

 • Nechajte sa INSPIRE- ovať od ESRI !
  Peter Nemec
  ArcGeo Information Systems s.r.o., Bratislava

 • OpenStreetMap - slobodná wiki mapa sveta

  Michal Páleník, Tibor Jamečný

  Združenie Freemap Slovakia, Ivanka pri Dunaji

 • Návrh a pilotná realizácia testovacieho procesu pre vyhľadávaciu službu podľa požiadaviek INSPIRE
  Tomáš Kliment
  Stavebná fakulta STU, Bratislava
 • Harmonizácia údajových modelov geografických informácií podľa smernice INSPIRE
  Radoslav Chudý, Juraj Vališ
  Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
 • Open source softvér pre oblasť sieťových služieb INSPIRE
  Dušan Cibulka
  Stavebná fakulta STU, Bratislava
STREDA 9. jún 2010
Aula Technickej univerzity vo Zvolene

Využitie informačných komunikačných technológií (IKT) pri implementácii environmentálnej legislatívy I.

 • Predkladanie správ o implementácii právnych predpisov EÚ v kapitole Životné prostredie na Európsku komisiu - Reporting
  Zuzana Lieskovská, Renáta Grófová
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Integrovaný systém plnenia ohlasovacích povinností v oblasti životného prostredia (ISPOP)
  Jiří Hradec
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika
 • Súhrnná evidencia o vodách ako nosný IS o vode v SR
  Daniela Ďurkovičová, Darina Fábryová, Erik Valášek
  Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

 • Národný emisný informačný systém a Súhrnná evidencia o vodách ako súčasť informatizácie verejnej správy
  Daniela Ďurkovičová, Monika Kosecová, Jozef Uhlík
  Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Využitie IKT pri implementácii environmentálnej legislatívy II.

 • Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží
  Katarína Palúchová, Erich Pacola
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom
  Ivana Novikmecová
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Nástroje inventarizácie a budovania novej verzie informačného systému kontaminovaných miest v ČR
  Roman Bukáček, Jiří Chroust, Jiří Zvolánek, Petr Pala, Stanislav Raclavský
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika
 • Nové aplikácie Mapového servera ŠGÚDŠ - Geofond
  Dušan Kúšik
  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
 • Metóda verifikácie platnosti matematického modelu šírenia respirabilnej frakcie prachových aerosolov v atmosfére
  Michal Vaněček, Martin Trávníček
  ISATech s.r.o., Praha, Česká republika

GIS v ochrane ŽP a tvorbe krajiny

 • GIS v Klimatologickej službe SHMÚ
  Pavel Šťastný, Katarína Mikulová, Jozef Pecho, Pavol Faško, Norbert Polčák, Pavol Nejedlík
  Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

 • Hodnotenie zarastania poľnohospodárskej krajiny drevinami s využitím nástrojov GIS
  Igor Gallay, Zuzana Gallayová
  TU Zvolen
 • Vytváranie 3D modelov (GIS) a ich význam pri skúmaní priestorových a hodnotových vlastností krajiny
  Peter Jančura (1), Iveta Bohálová (2), Martina Slámová (1)
  TU Zvolen (1), Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (2)
 • Riešenie webových aplikácií a služieb pre poskytovanie údajov z geodatabáz na NLC
  Róbert Cibuľa, Jaroslav Jankovič, Ivan Pôbiš, Matúš Kajba
  Národné lesnícke centrum, Zvolen
 • Existujúce databázy Digitálnej ortofotomapy (DO) a Digitálneho modelu (DTM) Slovenskej republiky a ich pravidelná aktualizácia pre potreby inštitúcií v rámci rezortu MŽP SR
  Robert Barca
  EUROSENSE s.r.o., Bratislava
 • GIS vrstva užívateľov v Registri poľnohospodárskej pôdy SR - LPIS, prepojenie s užívateľskými vzťahmi
  Michal Sviček, Ľubica Hamíková, Martin Granec, Stanislav Bleho
  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
 • Rýchle metódy geodetického určovania polohy bodov statickým meraním GNSS na lesných priesekoch
  Marek Faško
  TU Zvolen
 • Príspevok k zlepšeniu monitoringu návštevnosti na území TANAP-u
  Juraj Švajda
  Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
 • Využitie technológie GIS v hydrológii
  Zuzana Paľušová, Peter Devečka, Gabriel Béres
  Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava