Enviro-i-Fórum 2010

odborné fórum o environmentálnej informatike

 • Technická univerzita - Zvolen
 • 8. - 9. jún 2010

Partneri

ArcGeo Intergraph Softec StatSoft Prois SOFTIP

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Education Konferencie Roľnícke noviny Energie 21 Profi Press s.r.o.

Sprievodné podujatia


Program Enviro-i-Fórum 2010

Organizátori si vyhradzujú právo zmien v programe.
Program sa priebežne dopĺňa a aktualizuje.

Posledná aktualizácia: 4.06.2010 - 8:48

UTOROK 8. jún 2010
Aula Technickej univerzity vo Zvolene
od 8:00
Registrácia účastníkov podujatia
10:00 - 10:30 Otvorenie konferencie
10:30 - 12:00

Medzinárodné koordinačné aktivity v cielenom budovaní informácií o ŽP

 • Aktivity EEA podporujúce budovanie Zdieľaného environmentálneho informačneho systému (Shared Environmental Information System - SEIS)
  Milan Chrenko
  Európska environmentálna agentúra (EEA), Kodaň, Dánsko

 • 10 ročný impl. plán GEOSS (Global Earth Observetion System of Systems)
  Vlasta Jánová
  Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
 • Stav životného prostredia v roku 2020 - zmysel dát v SEIS, INSPIREa GMES
  Jiří Hradec
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
 • Zapojenie Slovenskej republiky do procesu tvorby SEIS, INSPIRE a GMES

  Vladimír Benko
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Geografické informácie a mapové web služby Európskej environmentálnej agentúry
  Braňo Oláh
  Európska environmentálna agentúra (EEA), Kodaň, Dánsko

 • Spolupráca v oblasti životného prostredia v COST Programe
  Pavol Nejedlík
  Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
12:00 - 13:00 Obed
13:00 - 14:30

Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI), implementácia INSPIRE

 • Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
  Daniela Navrátilová
  Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
 • Budovanie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie v SR - vízie a realita
  Jaroslav Piroh
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • INSPIRE - z transpozície do implementácie
  Martin Tuchyňa
  Spoločné výskumné centrum EK (JRC), Ispra, Taliansko
 • 1. monitorovacia správa o INSPIRE za Slovenskú republiku
  Marek Žiačik
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • 1. monitorovacia správa o INSPIRE za Českú republiku
  Jitka Faugnerová
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika
14:30 - 15:00 Prestávka
15:00 - 16:30

Spolupráca vo verejnej správe v oblasti NIPI

 • Riešenia pre podporu implementácie zákona o NIPI
  Martin Koška
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Implementácia INSPIRE v ČR, národný geoportál INSPIRE v ČR
  Jiří Kvapil
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika
 • Referenčné priestorové údaje pre NIPI - stav implementácie služieb pre verejnú správu
  Katarína Leitmannová
  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava
 • Mapové služby - GOVNET
  Medard Dutka
  Topografický ústav, Banská Bystrica

 • Geologické mapy online
  Štefan Káčer, Miroslav Antalík
  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

16:30 - 17:00 Prestávka
17:00 - 19:00

Národná infraštruktúra pre priestorové informácie: zdroje, riešenia, testovanie, aplikácie, projekty, užívatelia

 • Flexibilný IS riadený metadátami
  Juraj Červeň
  SOFTEC s.r.o., Bratislava
 • Sieťové služby INSPIRE - od konceptu k implementácii
  Vladimír Špaček
  Intergraph CS s.r.o., Praha, Česká republika

 • Nechajte sa INSPIRE- ovať od ESRI !
  Peter Nemec
  ArcGeo Information Systems s.r.o., Bratislava

 • OpenStreetMap - slobodná wiki mapa sveta

  Michal Páleník, Tibor Jamečný

  Združenie Freemap Slovakia, Ivanka pri Dunaji

 • Návrh a pilotná realizácia testovacieho procesu pre vyhľadávaciu službu podľa požiadaviek INSPIRE
  Tomáš Kliment
  Stavebná fakulta STU, Bratislava
 • Harmonizácia údajových modelov geografických informácií podľa smernice INSPIRE
  Radoslav Chudý, Juraj Vališ
  Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
 • Open source softvér pre oblasť sieťových služieb INSPIRE
  Dušan Cibulka
  Stavebná fakulta STU, Bratislava
19:30
Spoločenský večer
STREDA 9. jún 2010
Aula Technickej univerzity vo Zvolene
9:00 - 10:00

Využitie informačných komunikačných technológií (IKT) pri implementácii environmentálnej legislatívy I.

 • Predkladanie správ o implementácii právnych predpisov EÚ v kapitole Životné prostredie na Európsku komisiu - Reporting
  Zuzana Lieskovská, Renáta Grófová
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Integrovaný systém plnenia ohlasovacích povinností v oblasti životného prostredia (ISPOP)
  Jiří Hradec
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika
 • Súhrnná evidencia o vodách ako nosný IS o vode v SR
  Daniela Ďurkovičová, Darina Fábryová, Erik Valášek
  Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

 • Národný emisný informačný systém a Súhrnná evidencia o vodách ako súčasť informatizácie verejnej správy
  Daniela Ďurkovičová, Monika Kosecová, Jozef Uhlík
  Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

10:00 - 10:30 Prestávka
10:30 - 12:00

Využitie IKT pri implementácii environmentálnej legislatívy II.

 • Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží
  Katarína Palúchová, Erich Pacola
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom
  Ivana Novikmecová
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Nástroje inventarizácie a budovania novej verzie informačného systému kontaminovaných miest v ČR
  Roman Bukáček, Jiří Chroust, Jiří Zvolánek, Petr Pala, Stanislav Raclavský
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika
 • Nové aplikácie Mapového servera ŠGÚDŠ - Geofond
  Dušan Kúšik
  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
 • Metóda verifikácie platnosti matematického modelu šírenia respirabilnej frakcie prachových aerosolov v atmosfére
  Michal Vaněček, Martin Trávníček
  ISATech s.r.o., Praha, Česká republika

12:00 - 13:00
Obed
13:00 - 15:40

GIS v ochrane ŽP a tvorbe krajiny

 • GIS v Klimatologickej službe SHMÚ
  Pavel Šťastný, Katarína Mikulová, Jozef Pecho, Pavol Faško, Norbert Polčák, Pavol Nejedlík
  Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

 • Hodnotenie zarastania poľnohospodárskej krajiny drevinami s využitím nástrojov GIS
  Igor Gallay, Zuzana Gallayová
  TU Zvolen
 • Vytváranie 3D modelov (GIS) a ich význam pri skúmaní priestorových a hodnotových vlastností krajiny
  Peter Jančura (1), Iveta Bohálová (2), Martina Slámová (1)
  TU Zvolen (1), Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (2)
 • Riešenie webových aplikácií a služieb pre poskytovanie údajov z geodatabáz na NLC
  Róbert Cibuľa, Jaroslav Jankovič, Ivan Pôbiš, Matúš Kajba
  Národné lesnícke centrum, Zvolen
 • Existujúce databázy Digitálnej ortofotomapy (DO) a Digitálneho modelu (DTM) Slovenskej republiky a ich pravidelná aktualizácia pre potreby inštitúcií v rámci rezortu MŽP SR
  Robert Barca
  EUROSENSE s.r.o., Bratislava
 • GIS vrstva užívateľov v Registri poľnohospodárskej pôdy SR - LPIS, prepojenie s užívateľskými vzťahmi
  Michal Sviček, Ľubica Hamíková, Martin Granec, Stanislav Bleho
  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
 • Vzťah štrukturálnej diverzity krajiny a biodiverzity spoločenstiev v PIENAP-e
  Milan Kuľanda, Dušan Daniš, Martina Slámová
  TU Zvolen
 • Príspevok k zlepšeniu monitoringu návštevnosti na území TANAP-u
  Juraj Švajda
  Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
 • Využitie technológie GIS v hydrológii
  Zuzana Paľušová, Peter Devečka, Gabriel Béres
  Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
15:45

Vyhodnotenie súťaží
Ukončenie konferencie