Enviro-i-Fórum 2010

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 8. - 9. jún 2010

Partneri

ArcGeo Intergraph Softec StatSoft Prois SOFTIP

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Education Konferencie Roľnícke noviny Energie 21 Profi Press s.r.o.

Sprievodné podujatia


16.2.2010

Pozvánka na Enviro-i-Fórum 2010

Slovenská agentúra životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene pod záštitou MŽP SR Vás spolu so svojimi partnermi pozývajú na 6. ročník podujatia venovaného environmentálnej informatike. Enviro-i-Fórum 2010 sa uskutoční v termíne 8. - 9. júna 2010 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Podujatie sa každoročne zameriava na sledovanie trendov v environmentálnej informatike. Prezentuje konkrétne IT riešenia na zber, analýzu a spracovanie informácií z rôznych oblastí životného prostredia, predstavuje úspešne realizované aj plánované projekty, ako aj možnosti ich financovania a legislatívne rámce. Konferencia sa zameriava na prezentáciu dostupnosti environmentálnych informácií a využívanie informačných technológií pri ich spracovaní. Je určená pre odbornú verejnosť, najmä pre zástupcov verejnej správy, samosprávy, vedeckých inštitúcií, škôl, súkromných spoločností, tvorcov informačných systémov o životnom prostredí a ich koncových užívateľov.

V jednotlivých programových blokoch budú rezonovať témy nanajvýš aktuálne...Slovenská republika je súčasťou Európskej únie, preto je prvý blok podujatia venovaný práve koordinačným aktivitám smerujúcim k budovaniu informácií o životnom prostredí na európskej úrovni. Ďalšie programové bloky budú venované zákonu NR SR 3/2010 Z.z. o NIPI, koordinácii pri implementovaní zákona, ďalším aktivitám Európskej komisie v oblasti INSPIRE a skúsenostiam s implementovaním zákona v zahraničí. Taktiež budú prezentované praktické skúsenosti s implementáciu NIPI so zameraním na medzirezortnú spoluprácu verejných inštitúcií. Jedná sa hlavne o monitoring a reporting, metaúdaje, služby ktoré napomáhajú implementácii, budovanie referenčnej množiny údajov a služieb. Odprezentované budú aj komerčné riešenia v oblasti geoinformatiky, otvorené zdroje údajov a geoaplikácie v štátnej správe.

Druhý deň podujatia sa bude niesť v duchu témy využitia informačných komunikačných technológií pri implementácii environmentálnej legislatívy, kde zaznejú informácie o vybraných nástrojoch, ktoré slúžia na podporu správneho výkonu povinností vyplývajúcich pre zainteresované subjekty (štátna správa, samospráva, odborné organizácie, podnikateľské subjekty) z environmentálnych právnych predpisov Slovenskej republiky. Priestor bude vytvorený pre prezentáciu vybraných informačných systémov slúžiacich pre zber a spracovávanie údajov ako podkladu pre rozhodovanie na jednotlivých úrovniach riadenia environmentálnych aspektov, zároveň pre plnenie ohlasovacích povinností a reportingových povinností vo vzťahu ku Európskej komisii resp. iným medzinárodným inštitúciám. V neposlednom rade predmetné systémy slúžia na informovanie verejnosti a tým naplnenia práva na pravdivé a včasné informácie o životnom prostredí.

Program podujatia uzavrie blok praktických GIS aplikácií a komplexných informačných systémov, možností využitia informačných technológií v praxi - napr. riešenie web aplikácií a služieb pre poskytovanie údajov z geodatabáz NLC, geografické informácie a mapové web služby Európskej environmentálnej agentúry atď.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť aj na novinku 6.ročníka konferencie Enviro-i-Fórum, ktorou sú dve sprievodné podujatia:

· IT v environmentálnej výchove - Informačné technológie dnes hýbu svetom. V modernom vzdelávacom systéme sa používajú v mnohých podobách a nevyhýbajú sa ani environmentálnej výchove. Podujatie je určené pre pedagogických pracovníkov všetkých stupňov škôl. Predstavuje programy, ktoré využívaním internetu a rôznych multimediálnych zdrojov robia environmentálnu výchovu atraktívnejšou a školu modernejšou.

· Český a slovenský technologický NESIS workshop - Cieľom projektu Network to Enhance an European Environmental Shared and Interoperable Information Systém (NESIS), ktorý je časťou vývoja SEIS (Shared Environmental Information System for Europe), je zlepšiť zdieľanie dát o životnom prostredí v Európe a to stanovením technických štandardov zdieľania dát a informácií o životnom prostredí na národnej a európskej úrovni i na úrovni nadnárodných organizácií.

Veríme, že Vás témy tohto odborného podujatia zaujali a že svojou účasťou a odbornosťou prispejete ku kvalitnému programu konferencie.

Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.