Enviro-i-Fórum 2009

odborné fórum o environmentálnej informatike

 • Technická univerzita - Zvolen
 • 9. - 11. jún 2009

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo ORNTH s.r.o. SAGI Softec SOMI Systems StatSoft Intergraph YMS Group

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Geoforum Mobilmania Zive sm

Predbežný program

Organizátori si vyhradzujú právo zmien v programe.
Program sa priebežne dopĺňa a aktualizuje.

Posledná aktualizácia: 02.06.2009 - 14:30

UTOROK 9. jún 2009
Aula Technickej univerzity vo Zvolene
od 8:00
Registrácia účastníkov podujatia
10:00 - 10:30 Otvorenie konferencie
10:30 - 12:00

Zdieľanie environmentálnych informácií v rámci Európskej únie

Vladimír Benko, Slovenská agentúra životného prostredia

 • Európska environmentálna agentúra a SEIS

Milan Chrenko
Európska environmentálna agentúra (EEA), Kodaň, Dánsko

 • NESIS - sieť na tvorbu cestovnej mapy SEIS

Jarmila Cikánková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

 • Vitálne kroky ku eEnvironmentu: SEIS a SISE

Jiří Hřebíček
Masarykova univerzita, Brno, ČR

 • EIS - čo je urobené a čo treba urobiť pre dostupnosť eSlužieb v oblasti životného prostredia

Vladimír Benko
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

12:00 - 13:00 Obed
13:00 - 14:30

Informačný deň INSPIRE@SK
INSPIRE v roku 2009

Jiří Hradec, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

 • INSPIRE - aktuálny stav na úrovni EÚ

Martin Tuchyňa
Spoločné výskumné centrum EK (JRC), Ispra, Taliansko

 • INSPIRE - aktuálny stav transpozície a implementácie na Slovensku

Daniela Navrátilová
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
Martin Koška
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Aktivity súvisiace s implementáciou INSPIRE v rezorte ÚGKK

Katarína Leitmannová, Martina Behuliaková, Ľuboš Michalík
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava

 • Implementácia INSPIRE v Českej republike

Jitka Faugnerová
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

 • INSPIRE drafting teams work versus practical INSPIRE implementations, theory and practice

Marek Brylski
Intergraph Polska Sp. Z o.o., Łódź, Poľsko

15:00 - 16:30

INSPIRE - praktické testovanie; zdroje referenčných údajov v nadväznosti na národnú infraštruktúru priestorových informácií

Radovan Hilbert, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

 • Testovanie špecifikácií pre INSPIRE - teoretické zhrnutie, pripravenosť dát v Českej republike

Jiří Hradec
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

 • Testovanie dátovej špecifikácie INSPIRE pre tému katastrálnych parciel

Katarína Leitmannová, Martina Behuliaková, Ľuboš Michalík,
Peter Nemec
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava
ArcGEO Information Systems, Bratislava

 • Testovanie dátovej špecifikácie INSPIRE pre témy hydrografia a chránené územia

Martin Koška
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Použitie open source nástrojov pre implementáciu metainformačnej zložky národnej infraštruktúry pre priestorové informácie

Tomáš Kliment
Katedra geodetických základov, STU Bratislava

 • Katalóg objektov rezortu životného prostredia - porovnanie s KO ZBGIS a objektmi INSPIRE

Vladimír Macura
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Centrálna priestorová databáza - súčasný stav

Jaroslav Piroh, Miroslav Antal
Topografický ústav, Banská Bystrica

17:00 - 18:30

INSPIRE - aplikačné riešenia a projekty na úrovni SR a EU

Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

 • ESRI - nástroje pre INSPIRE

Peter Nemec
ArcGEO Information Systems spol. s r.o., Bratislava

 • INTERGRAPH - partner pre INSPIRE

Vladimír Stromček
Intergraph CS s.r.o., Bratislava

 • Integrácia Modelu cestnej siete do infraštruktúry INSPIRE

Ondrej Svačina
SOFTEC spol. s r.o., Bratislava

 • Plánované riešenie geoportálu INSPIRE v ČR

Jiří Kvapil
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

 • Projekt GIS4EU a implementácia smernice INSPIRE

Michal Šprlák, Alena Javorníková, Peter Deák
Výskumný ústav geodézie a kartografie, Bratislava

 • NATURESDIplus - podpora implementácie INSPIRE a harmonizácie geografických informácií v oblasti ochrany prírody v rámci EÚ

Peter Fabián, Ján Zelem
Žilinská univerzita, Žilina
Martin Koška
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

19:30
Spoločenský večer
STREDA 10. jún 2009
Aula Technickej univerzity vo Zvolen
9:00 - 10:00

Informačné systémy, registre a údaje o životnom prostredí

Štefan Káčer, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

 • Národný Emisný Informačný Systém v roku 2009

Jozef Skákala, Tibor Kacsinecz, Helena Krajčovičová
SPIRIT a.s., Bratislava

 • Informácie o vodných stavoch v mobilnom telefóne

Radovan Sunega
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany

 • IS environmentálnych záťaží

Katarína Palúchová, Erich Pacola
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Sprístupnenie webových aplikácií registrov geologickej preskúmanosti Geofondu (ŠGÚDŠ)

Dušan Kúšik
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

10:30 - 12:00

GIS v ochrane životného prostredia

Ján Tuček, Technická univerzita Zvolen

 • Interoperabilný poľovnícky GIS ako nástroj pre podporu rozhodovania v štátnej správe

Róbert Cibuľa, Jaroslav Jankovič, Ivan Pôbiš
Národné lesnícke centrum, Zvolen
Eva Mičietová
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

 • Využitie informačných technológií v lesníckej praxi

Miroslav Čongrády
Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce

 • Monitoring a analýza vývoja aktuálnej poľnohospodárskej sezóny

Martina Nováková, Jozef Takáč, Michal Sviček, Ivana Kováčiková,
Vladimíra Páltiková
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

 • ExploreMaps.info - interaktívna mapová aplikácia pre podporu rozhodovania, výskumu a vzdelávania

Juraj Beták, Tomáš Cebecauer, Martina Cebecauerová, Naďa Šúriová, Marcel Šúri
GeoModel s.r.o., Bratislava

 • Fórum mladých geoinformatikov 2009 - víťazná práca:
  Vybrané metódy diaľkového prieskumu Zeme pre detegovanie pevninských ropných presakov

Eva Smejkalová
Institut geologie, Hornicko-geologická fakulta, VŠB - Technická Univerzita, Ostrava

12:00 - 13:00
Obed
13:00 - 14:00

Partnerské prezentácie

Ján Cimerman, Slovenská agentúra životného prostredia

 • STATISTICA- komplexný systém na prípravu, vyhodnocovanie a vizualizáciu dát v životnom prostredí

Jiří Kubásek, Dávid Tkáč
StatSoft CR s.r.o., Praha

 • Prístroje Magellan Professional - komplexný zber dát pre GIS

Jozef Ornth
ORNTH, spol. s r.o., Banská Bystrica

 • Softvérová správa agendy Plán hlavných úloh

Milan Kánya, YMS Group, Trnava
Peter Gažík, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

14:30 - 15:40

IKT v environmentálnej výchove a vzdelávaní

Rudolf Navrátil, Slovenská agentúra životného prostredia


 • IT novinky SAŽP pre školy - "Na túru s NATUROU" a "Ekologická stopa"

Jana Šimonovičová, Tomáš Kizek, Rudolf Navrátil
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Multimediálny vzdelávací portál "Vítejte na Zemi"

Jiří Hradec
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

 • Vzdelávacie projekty "Krajina za školou" a "Voda v krajine"

Adriana Kováčová
Centrum moderného vzdelávania (SK), s.r.o.

15:45

Vyhodnotenie súťaží
Ukončenie konferencie

ŠTVRTOK 11. jún 2009
Poslucháreň PL1 Technickej univerzity vo Zvolene
9:00 - 13:00 Pracovný workshop pre pracovníkov štátnej správy v rezorte životného prostredia
 • Úvod

Alžbeta Trulíková
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Stratégia a vízie rozvoja informatiky na MŽP SR

Elza Kočíková
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

 • Koncepcia RIS MŽP SR, digitalizácia úsekov správy

Mariana Dlhošová
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • INSPIRE a dopad na ÚŽP, metainformačný systém

Ján Tóbik, Martin Koška
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • GIS na ÚŽP

Ján Tóbik, Martin Koška
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská BystricaPrestávka
11:15 - 13:00
 • IS Environmentálne škody

Tatiana Horňanová, Daniel Vrbjar
Slovenská agentúra životného prostredia, Prievidza, Rimavská Sobota

 • Zmeny v IS EIA/SEA

Katarína Kováčová
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • SAP - ekonomický IS na ÚŽP

Ladislav Čunderlik
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

13:00
Ukončenie workshopu