Enviro-i-Fórum 2009

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 9. - 11. jún 2009

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo ORNTH s.r.o. SAGI Softec SOMI Systems StatSoft Intergraph YMS Group

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Geoforum Mobilmania Zive sm

Prezentácie

Zborník konferencie.pdf

UTOROK 9. jún 2009

Zdieľanie environmentálnych informácií v rámci Európskej únie

ppt Európska environmentálna agentúra a SEIS
Milan Chrenko
Európska environmentálna agentúra (EEA), Kodaň, Dánsko
ppt NESIS - sieť na tvorbu cestovnej mapy SEIS
Jarmila Cikánková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
ppt Vitálne kroky ku eEnvironmentu: SEIS a SISE

Jiří Hřebíček
Masarykova univerzita, Brno, ČR

ppt EIS - čo je urobené a čo treba urobiť pre dostupnosť eSlužieb v oblasti životného prostredia
Vladimír Benko
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

Informačný deň INSPIRE@SK

ppt INSPIRE - aktuálny stav na úrovni EÚ

Martin Tuchyňa
Spoločné výskumné centrum EK (JRC), Ispra, Taliansko

pptppt INSPIRE - aktuálny stav transpozície a implementácie na Slovensku

Daniela Navrátilová
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
Martin Koška
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

ppt Aktivity súvisiace s implementáciou INSPIRE v rezorte ÚGKK

Katarína Leitmannová, Martina Behuliaková, Ľuboš Michalík
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava

ppt Implementácia INSPIRE v Českej republike
Jitka Faugnerová
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
ppt INSPIRE drafting teams work versus practical INSPIRE implementations, theory and practice
Marek Brylski
Intergraph Polska Sp. Z o.o., Łódź, Poľsko

INSPIRE - praktické testovanie; zdroje referenčných údajov v nadväznosti na národnú infraštruktúru priestorových informácií

ppt Testovanie špecifikácií pre INSPIRE - teoretické zhrnutie, pripravenosť dát v Českej republike

Jiří Hradec
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

ppt Testovanie dátovej špecifikácie INSPIRE pre tému katastrálnych parciel

Katarína Leitmannová, Martina Behuliaková, Ľuboš Michalík,
Peter Nemec
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava
ArcGEO Information Systems, Bratislava

ppt Testovanie dátovej špecifikácie INSPIRE pre témy hydrografia a chránené územia

Martin Koška
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

ppt Použitie open source nástrojov pre implementáciu metainformačnej zložky národnej infraštruktúry pre priestorové informácie
Tomáš Kliment
Katedra geodetických základov, STU Bratislava
ppt

Katalóg objektov rezortu životného prostredia - porovnanie s KO ZBGIS a objektmi INSPIRE
Vladimír Macura
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

ppt Centrálna priestorová databáza - súčasný stav

Jaroslav Piroh, Miroslav Antal
Topografický ústav, Banská Bystrica

INSPIRE - aplikačné riešenia a projekty na úrovni SR a EU

ppt ESRI - nástroje pre INSPIRE

Peter Nemec
ArcGEO Information Systems spol. s r.o., Bratislava

ppt INTERGRAPH - partner pre INSPIRE
Vladimír Stromček
Intergraph CS s.r.o., Bratislava
ppt Integrácia Modelu cestnej siete do infraštruktúry INSPIRE

Ondrej Svačina
SOFTEC spol. s r.o., Bratislava

ppt Plánované riešenie geoportálu INSPIRE v ČR
Jiří Kvapil
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
ppt Projekt GIS4EU a implementácia smernice INSPIRE
Michal Šprlák, Alena Javorníková, Peter Deák
Výskumný ústav geodézie a kartografie, Bratislava
NATURESDIplus - podpora implementácie INSPIRE a harmonizácie geografických informácií v oblasti ochrany prírody v rámci EÚ
Peter Fabián, Ján Zelem
Žilinská univerzita, Žilina
Martin Koška
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
STREDA 10. jún 2009

Informačné systémy, registre a údaje o životnom prostredí

ppt Národný Emisný Informačný Systém v roku 2009
Jozef Skákala, Tibor Kacsinecz, Helena Krajčovičová
SPIRIT a.s., Bratislava
ppt Informácie o vodných stavoch v mobilnom telefóne

Radovan Sunega
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany

ppt IS environmentálnych záťaží

Katarína Palúchová, Erich Pacola
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

ppt Sprístupnenie webových aplikácií registrov geologickej preskúmanosti Geofondu (ŠGÚDŠ)

Dušan Kúšik
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

GIS v ochrane životného prostredia

ppt Interoperabilný poľovnícky GIS ako nástroj pre podporu rozhodovania v štátnej správe

Róbert Cibuľa, Jaroslav Jankovič, Ivan Pôbiš
Národné lesnícke centrum, Zvolen
Eva Mičietová
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

ppt Využitie informačných technológií v lesníckej praxi

Miroslav Čongrády
Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce

ppt Monitoring a analýza vývoja aktuálnej poľnohospodárskej sezóny

Martina Nováková, Jozef Takáč, Michal Sviček, Ivana Kováčiková,
Vladimíra Páltiková
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

ppt ExploreMaps.info - interaktívna mapová aplikácia pre podporu rozhodovania, výskumu a vzdelávania

Juraj Beták, Tomáš Cebecauer, Martina Cebecauerová, Naďa Šúriová, Marcel Šúri
GeoModel s.r.o., Bratislava

ppt Fórum mladých geoinformatikov 2009 - víťazná práca:
Vybrané metódy diaľkového prieskumu Zeme pre detegovanie pevninských ropných presakov

Eva Smejkalová
Institut geologie, Hornicko-geologická fakulta, VŠB - Technická Univerzita, Ostrava

Partnerské prezentácie

ppt STATISTICA- komplexný systém na prípravu, vyhodnocovanie a vizualizáciu dát v životnom prostredí

Jiří Kubásek, Dávid Tkáč
StatSoft CR s.r.o., Praha

ppt Prístroje Magellan Professional - komplexný zber dát pre GIS

Jozef Ornth
ORNTH, spol. s r.o., Banská Bystrica

pptppt Softvérová správa agendy Plán hlavných úloh

Milan Kánya, YMS Group, Trnava
Peter Gažík, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

IKT v environmentálnej výchove a vzdelávaní

ppt IT novinky SAŽP pre školy - "Na túru s NATUROU" a "Ekologická stopa"

Jana Šimonovičová, Tomáš Kizek, Rudolf Navrátil
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

ppt Vzdelávacie projekty "Krajina za školou" a "Voda v krajine"

Adriana Kováčová
Centrum moderného vzdelávania (SK), s.r.o.