Enviro-i-Fórum 2005

odborné fórum o environmentálnej informatike

 • Technická univerzita - Zvolen
 • 15. - 17. júna 2005

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

Repis SOMI Systems Európska únia YMS Group Ability Development GAMO

Predbežný program konferencie

Organizátori si vyhradzujú právo zmeny v programe.

Streda 15. jún 2005
Aula Technickej univerzity vo Zvolene
13:00 - 14:15

Otvorenie konferencie, úvodné prejavy

 • Vladimír BENKO, riaditeľ Centra environmentalistiky a informatiky SAŽP
 • Ján TUČEK, rektor Technickej univerzity vo Zvolene
 • Ladislav MIKLÓS, minister životného prostredia SR
 • Prezentácia Európskej environmentálnej agentúry, Dánsko, Kodaň
 • enviroportal.sk - oficiálne spustenie do ostrej prevádzky
14:35 - 16:30

Právny rámec informácií o ŽP

 • CENIA - Prístupy ČR k spracovavaniu a dostupnosti environmentálnych informácii
  Jiří HRADEC, Česká informační agentura životního prostředí, ČR
 • Právny rámec získavania, spracovávania a poskytovania informácií o ŽP v medzinárodnom meradle (medzinárodné dohovory a smernice EÚ) a na úrovni SR
  Janka DULAYOVÁ, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Iniciatívy EÚ v oblasti zberu, spracovávania a šírenia informácií
  Vladimír BENKO, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
 • Požiadavky na informácie zo strany EÚ (EEA a EK) od členských štátov za oblasť ŽP
  R. VIRGOVIČ, R. GRÓFOVÁ, O. SOCHOROVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
 • Tvorba indikátorov a požiadavky na informácie zo strany OECD od členských štátov za oblasť ŽP a výstupy pripravované OECD + ESTAT
  Zuzana LIESKOVSKÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
 • Európske environmentálne komunikačné siete
  Tatiana PLESNÍKOVÁ, Ministerstvo životného prostredia SR
16:50 - 19:00
 • Iniciatíva EÚ v oblasti monitoringu pôd a jej implementácia v podmienkach Slovens
  Jozef KOBZA, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Regionálne pracovisko Banská Bystrica
 • Indikátory trvalo udržateľného rozvoja (TUR) na internete, medzinárodné súvislosti a indikátory TUR v SR
  Juraj BEBEJ, Technická univerzita Zvolen
 • Štrukturálne fondy ako finančný nástroj na riešenie environmentálnych problémov
  Iveta KAVČÁKOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CPEP
 • Vízie a koncepcie budovania Informačných systémov v životnom prostredí
  Štefan TÓTH, Ministerstvo životného prostredia SR - Odbor environmentálnej informatiky
 • Príspevok rezortu ÚGKK SR k budovaniu informačnej spoločnosti v SR a EÚ
  Patrícia SOKÁČOVÁ, Miloslav OFÚKANÝ, Úrad geodézie kartografie a katastra SR
 • INSPIRE - brána EÚ k priestorovým informáciám o ŽP
  Martin TUCHYŇA, Jozef NOVÁČEK, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI

Štvrtok 16. jún 2005
Aula Technickej univerzity vo Zvolene

Informačné systémy v životnom prostredí

9:00 - 10:20
 • Informačný systém NATURA 2000
  Andrej SAXA, Roman RAJTAR, Štátna ochrana prírody SR
 • Výsledky revízie databázy štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny v náväznosti na zbierku listín štátneho zoznamu
  Leonard AMBRÓZ, Juraj SÝKORA, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • Informačný systém taxónov a biotopov Štátnej ochrany prírody SR
  Alexander KÜRTHY, Rudolf JUREČEK, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Záhorie
 • Národná inventarizácia a monitoring lesov SR - potencionálna súčasť informačného systému o ŽP
  Štefan ŠMELKO, Jaroslav JANKOVIČ, Lesnícky výskumný ústav
10:35 - 12:00
 • ISÚŽP - Informačný systém úradov ŽP - legislatívne východiská, koncepcia
  Mariana DLHOŠOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
 • ISÚŽP - subsystém VODA: IS súhrnná evidencia o vodách
  Daniela ĎURKOVIČOVÁ, Slovenský hydrometeorologický ústav
 • ISÚŽP - subsystém OVZDUŠIE: NEIS - Národný emisný inventarizačný systém
  Elena SAJTÁKOVÁ, K. SPIŠÁKOVÁ, Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Spôsob získavania a spracovania údajov o odpadoch pomocou RISO
  Alexander JANČÁRIK, Jakub SOLDÁN, Slovenská agentúra životného prostredia - COHEM
 • ISÚŽP - subsystém PRÍRODA: APV Príroda
  Daniel VRBJAR, Juraj STRÝČEK, Slovenská agentúra životného prostredia - CTK, CZŽP
13:00 - 15:00
 • IS EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  Katarína ŠUCHOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
 • IS SEVESO - Prevencia závažných priemyselných havárií
  Margita GALKOVÁ, Erich PACOLA, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
 • IS IPKZ - Budovanie IS integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
  Blanka KAPUSTOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
 • Informačný systém monitoringu - prístup k informáciam z monitoringu ŽP
  Alžbeta TRULÍKOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
 • Monitoring a informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách
  Danka ŠALGOVIČOVÁ, Slávka KRIŽOVÁ, Výskumný ústav potravinársky
15:20 - 17:00
 • Monitorovací systém rádioaktivity životného prostredia
  Terézia MELICHEROVÁ, Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Monitoring a informačný systém pôd SR
  Jozef KOBZA, Boris PÁLKA, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
 • Informačný systém o obaloch
  Viera ŠIMKOVICOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - COHEM
 • Informačný systém na podporu zhodnocovania komunálneho odpadu v SR - riešenie, publikácia informácií, prínosy
  Adriana KRÓLIKOVÁ, Dalibor JURÁŠKA, CORA GEO s.r.o., Poprad
 • Zber spracovanie a hodnotenie informácií ŽP v USSK
  Miloš FODOR, US Steel Košice, Peter SKOKAN, Procesná automatizácia a.s.
17:20 - 19:00
 • Skúsenosť s modernými technológiami pri zbere, archivácii a prezentácii enviromentálnych dát
  Juraj BARTOK, MicroStep-MIS, s.r.o.
 • Metódy hodnotenia kvality environmentálnych údajov
  Jiří HŘEBÍČEK, Masarykova univerzita Brno, ČR
 • Informácie o environmentálne vhodných technikách a výrobných technológiach
  J. LADOMERSKÝ, L. WELWARD, E. HRONCOVÁ, TU Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky
 • TIS SVP - Technický informačný systém vo vodnom hospodárstve
  Radovan HILBERT, Rudolf KANTOREK, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., YMS a.s.
 • Tvorba databázových aplikácií na SAŽP - CEI
  Erich PACOLA, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
Štvrtok 16. jún 2005
Poslucháreň PL1

GIS a DPZ

9:00 - 10.20
 • Digitálna segmentácia a klasifikácia obrazu v prostredí eCognition: Vegetácia vysokých polôh z údajov CIR a Ikonos
  Ján TUČEK, Technická univerzita Zvolen
 • Corine Land Cover 2000
  Jozef NOVÁČEK, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
 • Práca s odhadnutými parametrami v environmentálnom modelovaní
  Jan PEŠL, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno, ČR
 • Využitie GIS pri mapovaní a modelovaní vybraných pôdnych parametrov
  Boris PÁLKA, Jarmila MAKOVNÍKOVÁ, Miloš ŠIRÁŇ, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
10:40 - 12:00
 • Využitie geoinformatiky pri modelovaní funkčného účinku vybraných funkcií lesa
  Roman SITKO, Technická univerzita Zvolen
 • Spektrorádiometre ASTER a MODIS - charakter údajov, ich dostupnosť a využiteľnosť v oblasti ŽP
  Tomáš HLÁSNY, Rastislav RAŠI, Tomáš BUCHA, Lesnícky výskumný ústav
 • Počítačová simulácia lesných požiarov a jej možné použitie
  Ladislav HALADA, Peter WEISENPACHER, Ján GLASA, Ústav informatiky SAV
 • Field-Map - technológia pre počítačom podporovaný zber údajov v teréne
  Petr BLAŽEK, Radek RUSS, IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, ČR
13:00 - 15:00
 • SAGI - Slovenská asociácia pre geoinformatiku
  Milan KOREŇ, Technická univerzita Zvolen
 • Aktuálny stav v naplňovaní CPD - ZBGIS
  Jaroslav PIROH, Topografický ústav
 • Geoportál ÚGKK - jadro národnej priestorovej infraštruktúry
  Marián LACENA, Matej KLOBUŠIAK, Geodetický a kartografický ústav
 • GIS - INFOSERVIS VÚPOP Bratislava
  I. KOVÁČIKOVÁ, O.RYBÁR, V.ŠMOLDAS, M.SVIČEK, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
 • Mapový server SAŹP
  Martin KOŠKA, Rudolf NAVRÁTIL, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
 • Informačný systém o území - implementácia INSPIRE v podmienkach rezortu MŽP SR
  Martin TUCHYŇA, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
15:20 - 17:00
 • ArcGIS Data Interoperability
  Peter NEMEC, ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
 • Využitie Oracle technológií v GIS
  Stanislav HARVAN, Oracle Slovensko a.s.
 • Read shape - program na sledovanie negatívnych javov v prírode
  Ján ŽITNIAK, Matej PARGÁČ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
 • Atlas krajiny SR OnLine
  Martin KOŠKA, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
 • Digitálna geologická mapa v M 1:50 000
  Štefan KÁČER, Miroslav ANTALÍK, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
17:20 - 19:00
 • Zdroje údajov využívaných pre spracovanie vodohospodárskych úloh
  Radovan SUNEGA, Roman ŠIRUČEK, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany
 • Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky
  Peter BOHUŠ, Jozef KLINDA, Peter SEMRÁD, Slovenská agentúra životného prostredia - CER
 • Možnosti detekcie klimatickej zmeny na Slovensku
  Milan LAPIN, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
 • Tvorba ochranných pásiem jaskýň prostriedkami GIS
  Peter GAŽÍK, Správa slovenských jaskýň
 • Register základných sídelných jednotiek SR
  Bohdan VAVRINEC, Štefan GALDÍK, Slovenská agentúra životného prostredia - CISK, CTK
Piatok 17. jún 2005
Poslucháreň PL1

Informácie o ŽP na Internete

9:00 - 10:20
 • Informačný portál SHMÚ
  Peter ČELLÁR, Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Informácie na webstránke Štátnej ochrany prírody SR
  Roman RAJTAR, Štátna ochrana prírody SR
 • Správy o stave životného prostredia SR na internete
  R. KANIANSKA, A. FABRICIUS, Ľ. MARCINÁTOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
 • EnviWeb - webový portál o životnom prostredí
  Miroslav KUBÁSEK, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno, ČR
10:40 - 12:00
 • Informácie o životnom prostredí na www
  Juraj RIZMAN, Greenpeace
 • Zahraničné elektronické informačné zdroje o životnom prostredí na internete
  Ladislav SVRŠEK, Albertina icome Bratislava, s.r.o.
 • Poradenské webové portály pre e-Government Českej republiky
  Jana ANDRÝSKOVÁ, Jiří HŘEBÍČEK, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendlova zemědělská a lesnická universita Brno, ČR
 • Enviroportal.sk - informačný portál o životnom prostredí
  Rudolf NAVRÁTIL, Miloslav KMEŤ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
12:00

Ukončenie konferencie

Piatok 17. jún 2005
Poslucháreň PL2

Výchova a vzdelávanie

9:00 - 10:05
 • Učebný program z Integrovanej biológie bunky ako elementárnej regulačnej jednotky vyrovnávajúcej sa so záťažou a stresovými faktormi ŽP
  Dana ŠUBOVÁ, Jiří GORALSKI, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • Živá príroda
  Tomáš KIZEK, Ľuboš ČILLAG, Slovenská agentúra životného prostredia - CEVAV
 • Detektív v prírode
  Tomáš KIZEK, Slovenská agentúra životného prostredia - CEVAV
 • Prírodné dedičstvo Slovenska na CD médiu
  Barbora ÚRADNÍKOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia CPEP
10:15 - 11:35
 • INFOVEK
  Zástupca projektu
 • Možnosti výuky environmentálneho práva formou e-vzdelávania
  Ľuboš JURÍK, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
 • Aktuálny stav a zámery v oblasti vzdelávania geoinformatiky na TU vo Zvolene
  Milan KOREŇ, Ján TUČEK, Technická univerzita Zvolen
 • ECDL a jeho vplyv na efektivitu práce s informačnými systémami v organizácii
  Peter LOJDL, GAMO a.s.
 • e-learning
  Annie ANGELOPOULOU, Atény, Grécko
12:00

Ukončenie konferencie