Enviro-i-Fórum 2005

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 15. - 17. júna 2005

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

Repis SOMI Systems Európska únia YMS Group Ability Development GAMO

Prezentácie

Streda 15. jún 2005
EiF_Benko1.pps EiF_Benko2.pps EiF_Benko3.pps Otvorenie konferencie, úvodné prejavy
Vladimír BENKO, riaditeľ Centra environmentalistiky a informatiky SAŽP
hradec_cenia_b.pps
CENIA - Prístupy ČR k spracovavaniu a dostupnosti environmentálnych informácii
Jiří HRADEC, Česká informační agentura životního prostředí, ČR
Enviro-i-forumum=Klapakova.pps
Právny rámec získavania, spracovávania a poskytovania informácií o ŽP v medzinárodnom meradle (medzinárodné dohovory a smernice EÚ) a na úrovni SR
Janka DULAYOVÁ, KLAPÁKOVÁ, Ministerstvo životného prostredia SR
EiF_Benko4.pps
Iniciatívy EÚ v oblasti zberu, spracovávania a šírenia informácií
Vladimír BENKO, riaditeľ Centra environmentalistiky a informatiky SAŽP
Virgovic_Poziadavky.pps

Požiadavky na informácie zo strany EÚ (EEA a EK) od členských štátov za oblasť ŽP
R. VIRGOVIČ, R. GRÓFOVÁ, O. SOCHOROVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI

Lieskovska_OECD.pps
Tvorba indikátorov a požiadavky na informácie zo strany OECD od členských štátov za oblasť ŽP a výstupy pripravované OECD + ESTAT
Zuzana LIESKOVSKÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
Plesnikova_EuropskeKomunikacneSiete.pps Európske environmentálne komunikačné siete
Tatiana PLESNÍKOVÁ, Ministerstvo životného prostredia SR
Kobza_IniciativaEU Streda.pps

Iniciatíva EÚ v oblasti monitoringu pôd a jej implementácia v podmienkach Slovens
Jozef KOBZA, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Regionálne pracovisko Banská Bystrica

Bebej_IndikatoryTUR.pps Indikátory trvalo udržateľného rozvoja (TUR) na internete, medzinárodné súvislosti a indikátory TUR v SR
Juraj BEBEJ, Technická univerzita Zvolen
prezentacia REPIS 160605 zvolen.pps Štrukturálne fondy ako finančný nástroj na riešenie environmentálnych problémov
Iveta KAVČÁKOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CPEP
Vizie a akoncepcie.pps Vízie a koncepcie budovania Informačných systémov v životnom prostredí
Štefan TÓTH, Ministerstvo životného prostredia SR - Odbor environmentálnej informatiky
SokacovaOfukany_UGKK.pps Príspevok rezortu ÚGKK SR k budovaniu informačnej spoločnosti v SR a EÚ
Patrícia SOKÁČOVÁ, Miloslav OFÚKANÝ, Úrad geodézie kartografie a katastra SR
enviro_i_forum_INSPIRE.pps INSPIRE - brána EÚ k priestorovým informáciám o ŽP
Martin TUCHYŇA, Jozef NOVÁČEK, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
Štvrtok 16. jún 2005

Informačné systémy v životnom prostredí

Saxa_NATURA2000.pps Informačný systém NATURA 2000
Andrej SAXA, Roman RAJTAR, Štátna ochrana prírody SR
AmbrosSykora_SMOPaJ_STZ.pps Výsledky revízie databázy štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny v náväznosti na zbierku listín štátneho zoznamu
Leonard AMBRÓZ, Juraj SÝKORA, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Jurecek_istb.pps

Informačný systém taxónov a biotopov Štátnej ochrany prírody SR
Alexander KÜRTHY, Rudolf JUREČEK, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Záhorie

Smelko_InventarizaciaLesov.pps

Národná inventarizácia a monitoring lesov SR - potencionálna súčasť informačného systému o ŽP
Štefan ŠMELKO, Jaroslav JANKOVIČ, Lesnícky výskumný ústav

Dlhosova_ISUZP.pps

ISÚŽP - Informačný systém úradov ŽP - legislatívne východiská, koncepcia
Mariana DLHOŠOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI

Durkovicova_VODA.pps

ISÚŽP - subsystém VODA: IS súhrnná evidencia o vodách
Daniela ĎURKOVIČOVÁ, Slovenský hydrometeorologický ústav

NEIS_prezentacia.pps ISÚŽP - subsystém OVZDUŠIE: NEIS - Národný emisný inventarizačný systém
Elena SAJTÁKOVÁ, K. SPIŠÁKOVÁ, Slovenský hydrometeorologický ústav
prezentacia_EiF2005.pps Spôsob získavania a spracovania údajov o odpadoch pomocou RISO
Alexander JANČÁRIK, Jakub SOLDÁN, Slovenská agentúra životného prostredia - COHEM

ISÚŽP - subsystém PRÍRODA: APV Príroda
Daniel VRBJAR, Juraj STRÝČEK, Slovenská agentúra životného prostredia - CTK, CZŽP

Suchova_ISEIA.pps

IS EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Katarína ŠUCHOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI

Galkova-Pacola-ISPZPH.ppt IS SEVESO - Prevencia závažných priemyselných havárií
Margita GALKOVÁ, Erich PACOLA, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
Prezentacia_IS_IPKZ_Enviro-i-forum.pps IS IPKZ - Budovanie IS integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
Blanka KAPUSTOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
prezentaciaISM.ppt Informačný systém monitoringu - prístup k informáciam z monitoringu ŽP
Alžbeta TRULÍKOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
Salgovicova_MonitoringvPotravinach.pps Monitoring a informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách
Danka ŠALGOVIČOVÁ, Slávka KRIŽOVÁ, Výskumný ústav potravinársky
Melicherova_CMS_Radioaktivita.pps Monitorovací systém rádioaktivity životného prostredia
Terézia MELICHEROVÁ, Slovenský hydrometeorologický ústav
KobzaPalka_MonitoringPod.pps

Monitoring a informačný systém pôd SR
Jozef KOBZA, Boris PÁLKA, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

IS_Obaly_Zvolen.pps Informačný systém o obaloch
Viera ŠIMKOVICOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - COHEM
ePOD_eif_15062005.pps Informačný systém na podporu zhodnocovania komunálneho odpadu v SR - riešenie, publikácia informácií, prínosy
Adriana KRÓLIKOVÁ, Dalibor JURÁŠKA, CORA GEO s.r.o., Poprad
Fodor_enviro i forum.pps Skokan_EnviroForum2005_EkologIS.ppS Zber spracovanie a hodnotenie informácií ŽP v USSK
Miloš FODOR, US Steel Košice, Peter SKOKAN, Procesná automatizácia a.s.
Skusenosti_s_modern_techn_Bartok_SK3.pps Skúsenosť s modernými technológiami pri zbere, archivácii a prezentácii enviromentálnych dát
Juraj BARTOK, MicroStep-MIS, s.r.o.
Hrebicek_MetodyHodnoteniaKvality.doc Metódy hodnotenia kvality environmentálnych údajov
Jiří HŘEBÍČEK, Masarykova univerzita Brno, ČR
enviro-I-forum.pps animacia finalna.avi TIS SVP - Technický informačný systém vo vodnom hospodárstve
Radovan HILBERT, Rudolf KANTOREK, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., YMS a.s.
Pacola.pps Tvorba databázových aplikácií na SAŽP - CEI
Erich PACOLA, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI

Sekcia: GIS a DPZ

ecogn.pps Digitálna segmentácia a klasifikácia obrazu v prostredí eCognition: Vegetácia vysokých polôh z údajov CIR a Ikonos
Ján TUČEK, Technická univerzita Zvolen
Corine_EnviroIForum_zvolen_fe.pps Corine Land Cover 2000
Jozef NOVÁČEK, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
Palka_VyuzitieGIS.ppt Využitie GIS pri mapovaní a modelovaní vybraných pôdnych parametrov
Boris PÁLKA, Jarmila MAKOVNÍKOVÁ, Miloš ŠIRÁŇ, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Enviroiforum.pps Využitie geoinformatiky pri modelovaní funkčného účinku vybraných funkcií lesa
Roman SITKO, Technická univerzita Zvolen
Hlasny_AsterModis.ppt Spektrorádiometre ASTER a MODIS - charakter údajov, ich dostupnosť a využiteľnosť v oblasti ŽP
Tomáš HLÁSNY, Rastislav RAŠI, Tomáš BUCHA, Lesnícky výskumný ústav
HALADA_SAV.ppt Počítačová simulácia lesných požiarov a jej možné použitie
Ladislav HALADA, Peter WEISENPACHER, Ján GLASA, Ústav informatiky SAV
BlazekRuss_FieldMap.doc Field-Map - technológia pre počítačom podporovaný zber údajov v teréne
Petr BLAŽEK, Radek RUSS, IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, ČR
sagi_enviroiforum_2005.ppt SAGI - Slovenská asociácia pre geoinformatiku
Milan KOREŇ, Technická univerzita Zvolen
lacena_gku.ppt Geoportál ÚGKK - jadro národnej priestorovej infraštruktúry
Marián LACENA, Matej KLOBUŠIAK, Geodetický a kartografický ústav
RybarKovacikova_INFOSERVIS_VUPOP.pps

GIS - INFOSERVIS VÚPOP Bratislava
I. KOVÁČIKOVÁ, O.RYBÁR, V.ŠMOLDAS, M.SVIČEK, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

mapovy_server_sazp_zvolen.ppt Mapový server SAŹP
Martin KOŠKA, Rudolf NAVRÁTIL, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
enviro_i_forum_isu_16062005.ppt Informačný systém o území - implementácia INSPIRE v podmienkach rezortu MŽP SR
Martin TUCHYŇA, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
ESRI-software.ppt agserver-32bit.avi agserver-excel.avi gisserver-web.avi

ArcGIS Data Interoperability
Peter /images/mov.png, ArcGEO Information Systems spol. s r.o.

ESRI-software.ppt Využitie Oracle technológií v GIS
Stanislav HARVAN, Oracle Slovensko a.s.
Zitniak_ReadShape.ppt

Read shape - program na sledovanie negatívnych javov v prírode
Ján ŽITNIAK, Matej PARGÁČ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI

atlaskrajiny_zvolen.ppt

Atlas krajiny SR OnLine
Martin KOŠKA, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI

kacer_GeologickaMapa.ppt Digitálna geologická mapa v M 1:50 000
Štefan KÁČER, Miroslav ANTALÍK, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
eif_ers.ppt

Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky
Peter BOHUŠ, Jozef KLINDA, Peter SEMRÁD, Slovenská agentúra životného prostredia - CER

Detection Zvolen 06_05.ppt Možnosti detekcie klimatickej zmeny na Slovensku
Milan LAPIN, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Gazik_JaskyneGIS.ppt

Tvorba ochranných pásiem jaskýň prostriedkami GIS
Peter GAŽÍK, Správa slovenských jaskýň

prez_rzsj2.ppt Register základných sídelných jednotiek SR
Bohdan VAVRINEC, Štefan GALDÍK, Slovenská agentúra životného prostredia - CISK, CTK
Piatok 17. jún 2005

Informácie o ŽP na Internete

Web SHMU_prezentácia.ppt Informačný portál SHMÚ
Peter ČELLÁR, Slovenský hydrometeorologický ústav
info na sopsr.pps Informácie na webstránke Štátnej ochrany prírody SR
Roman RAJTAR, Štátna ochrana prírody SR
Kanianska_SpravyZP.pps Správy o stave životného prostredia SR na internete
R. KANIANSKA, A. FABRICIUS, Ľ. MARCINÁTOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI
aib.pps aib1.pps

Zahraničné elektronické informačné zdroje o životnom prostredí na internete
Ladislav SVRŠEK, Albertina icome Bratislava, s.r.o.

AndryskovaHrebicekePoradenskePortalyCR.pps Poradenské webové portály pre e-Government Českej republiky
Jana ANDRÝSKOVÁ, Jiří HŘEBÍČEK, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendlova zemědělská a lesnická universita Brno, ČR
Navratil_Enviroportal.ppt Enviroportal.sk - informačný portál o životnom prostredí
Rudolf NAVRÁTIL, Miloslav KMEŤ, Slovenská agentúra životného prostredia - CEI

Sekcia: Výchova a vzdelávanie

Subova_UcebnyProgram.doc Učebný program z Integrovanej biológie bunky ako elementárnej regulačnej jednotky vyrovnávajúcej sa so záťažou a stresovými faktormi ŽP
Dana ŠUBOVÁ, Jiří GORALSKI, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Kizek_ZivaPriroda.doc Živá príroda
Tomáš KIZEK, Ľuboš ČILLAG, Slovenská agentúra životného prostredia - CEVAV
Kizek_DetektivVprirode.doc Detektív v prírode
Tomáš KIZEK, Slovenská agentúra životného prostredia - CEVAV
Uradnikova_CD_Dedicstvo.doc Prírodné dedičstvo Slovenska na CD médiu
Barbora ÚRADNÍKOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia CPEP
Environmentalne pravo e-vzdelav JURIK .pps Možnosti výuky environmentálneho práva formou e-vzdelávania
Ľuboš JURÍK, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
studium.pps

Aktuálny stav a zámery v oblasti vzdelávania geoinformatiky na TU vo Zvolene
Milan KOREŇ, Ján TUČEK, Technická univerzita Zvolen

ECDL pre SAŽP.pps ECDL a jeho vplyv na efektivitu práce s informačnými systémami v organizácii
Peter LOJDL, GAMO a.s.
Angelopoulou_Elearning.doc e-learning
Annie ANGELOPOULOU, Atény, Grécko