Enviro-i-Fórum 2005

odborné fórum o environmentálnej informatike

 • Technická univerzita - Zvolen
 • 15. - 17. júna 2005

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

Repis SOMI Systems Európska únia YMS Group Ability Development GAMO

O konferencii

Vývoj v environmentálnej oblasti možno charakterizovať sústavným nárastom požiadaviek na poskytovanie informácii v digitálnej forme. Na Slovensku, na rozdiel od okolitých krajín, zatiaľ nie je podujatie, ktoré by komplexne prezentovalo odbornej verejnosti výsledky prác z oblasti informatizácie údajov o životnom prostredí.

SAŽP, ako organizácia zaoberajúca sa budovaním rezortného informačného systému, navrhuje pravidelne, každoročne organizovať podujatie, ktoré bude na úrovni prezentovať a zviditeľňovať nielen prácu rezortných, ale aj práce ďalších a mimorezortných inštitúcii v oblasti dostupnosti informácií o ŽP a využívaní informačných technológií pri ich spracovaní. Podujatie zvýši aj možnosti zahraničnej spolupráce, umožní oboznámiť sa nielen s najnovšími trendami technológií v danej oblasti, ale aj s medzinárodnou a národnou legislatívou ohľadom informácií o životnom prostredí.

Konferencia Enviro-i-fórum bude určená pre odbornú verejnosť, najmä pre zástupcov verejnej správy, samosprávy, vedeckých inštitúcií, univerzít, súkromných spoločností - tvorcov a správcov informačných systémov o ŽP a ich koncových užívateľov. Toto podujatie dá priestor na výmenu skúseností a prezentáciu prevádzkovaných alebo pripravovaných informačných projektov a IT aplikácií na zber, spracovanie, analýzu, publikovanie a sprístupňovanie environmentálnych informácií.

Konferenciu zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Technickou univerzitou Zvolen, pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Organizačný výbor zabezpečuje organizačnú časť prípravy konferencie. Programový výbor, zložený z členov MŽP SR, členov rezorných i mimorezortných organizácií a TU Zvolen, zabezpečuje odbornú časť, ako posudzovanie jednotlivých príspevkov, ich výber a vyhodnotenie. Záujemcovia môžu okrem prezentácie referátov v odborných sekciách prezentovať svoje príspevky aj prostredníctvom panelov. Jednotlivé príspevky budú (so súhlasom svojich reprezentantov) uverejnené aj v zborníku a na WWW.

Konferencia bude prebiehať počas troch dní, prvý deň so všeobecným obsahom, ďalšie dva dni v jednotlivých tematických sekciách. Prvý ročník konferencie Enviro-i-fórum sa bude konať 15. - 17. júna 2005 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene s nasledovným zameraním.

Zameranie konferencie

Konferencia je zameraná na prezentáciu dostupnosti environmentálnych informácií a využívanie informačných technológii pri ich spracovaní.

Je určená pre odbornú verejnosť, najmä pre zástupcov verejnej správy, samosprávy, vedeckých inštitúcií, škôl, súkromných spoločností ? tvorcov informačných systémov o životnom prostredí a ich koncových užívateľov.

Konferencia dáva priestor na výmenu skúseností a prezentáciu prevádzkovaných alebo pripravovaných informačných projektov na zber, spracovanie, analýzu, publikovanie a sprístupňovanie environmentálnych informácií.

Programový výbor

 • RNDr. Juraj Bebej, CSc. (TU Zvolen)
 • Ing. Vladimír Benko (SAŽP)
 • Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc. (VÚPOP)
 • RNDr. Radoslav Hilbert (SVP)
 • Ing. Jaroslav Jankovič, CSc. (LVÚ)
 • Ing. Zuzana Lieskovská (SAŽP)
 • RNDr. Karol Marsina, CSc. (ŠGÚDŠ)
 • Ing. Rudolf Navrátil (SAŽP)
 • Ing. Peter Rončák, CSc. (SHMÚ)
 • Ing. Štefan Tóth (MŽP SR)
 • Doc. Ing. Ján Tuček, CSc. (TU Zvolen)
 • Ing. Peter Urban, PhD. (ŠOP SR)
 • Ing. Pavol Vaník (Obv.ÚŽP)

Organizačný výbor

 • Ing. Vladimír Benko (SAŽP)
 • Mgr. Roman Martiš (SAŽP)
 • Ing. Rudolf Navrátil (SAŽP)
 • Mgr. Alena Kostúriková (SAŽP)
 • Ing. Alžbeta Trulíková (SAŽP)
 • Mgr. Jana Nekyová (SAŽP)
 • Ing. Roman Sitko (TU Zvolen)