Enviro-i-Fórum 2005

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 15. - 17. júna 2005

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

Repis SOMI Systems Európska únia YMS Group Ability Development GAMO
5.10.2005

Zhodnotenie konferencie Enviro-i-Fórum

Od konferencie Enviro-i-forum, konanej v júni tohto roku na Technickej univerzite vo Zvolene uplynulo už niekoľko mesiacov. S odstupom času, na základe reakcie účastníkov ako aj našich poznatkov, dovoľujeme si analyzovať a vyhodnotiť priebeh konferencie.

Podľa ohlasov, ktoré sme obdržali od účastníkov konferencie, bolo podujatie úspešné a splnilo náš zámer - oboznámiť odbornú verejnosť s existujúcimi informáciami o životnom prostredí, s možnosťou ich získania ako aj s novinkami v oblasti environmentálnej informatiky. Podujatie bolo určené najmä pre zástupcov verejnej správy, samosprávy, vedeckých inštitúcií, škôl, súkromných spoločností a tvorcov informačných systémov o životnom prostredí a ich koncových užívateľov. Z prihlásených príspevkov zostavil programový výbor prednáškové bloky tak, aby bol aj priestor na neformálne diskusie počas prestávok. Takémuto účelu boli venované aj dva spoločenské večery. Programový výbor pracoval v zložení: RNDr. Juraj Bebej, CSc. (TU Zvolen), Ing. Vladimír Benko (SAŽP), Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc. (VÚPOP), RNDr. Radoslav Hilbert (SVP), Ing. Jaroslav Jankovič, CSc. (LVÚ), Ing. Zuzana Lieskovská (SAŽP), RNDr. Karol Marsina, CSc. (ŠGÚDŠ), Ing. Rudolf Navrátil (SAŽP), Ing. Peter Rončák, CSc. (SHMÚ), Ing. Štefan Tóth (MŽP SR), Doc. Ing. Ján Tuček, CSc. (TU Zvolen), Ing. Peter Urban, PhD. (ŠOP SR), Ing. Pavol Vaník (Obv.ÚŽP).

Program konferencie bol zameraný na prezentáciu environmentálnych informácií a prezentáciu prevádzkovaných alebo pripravovaných informačných projektov na zber, spracovanie, analýzu, publikovanie a sprístupňovanie informácií a využívanie informačných technológii pri ich spracovaní. Celkovo odznelo 71 príspevkov. Podujatie vytvorilo priestor aj na výmenu skúseností.

Konferenciu zabezpečovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Technickou univerzitou Zvolen, pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR . Keďže sa jednalo o prvý ročník, rozoslali sme cez 1000 ks 1. cirkulára pozvánky a viac ako 300 ks programových pozvánok. Konferencia bola mediálne podporená informáciami pre médiá pri príležitosti prezentácie výročnej správy o činnosti SAŽP za rok 2004 a tiež na štyroch tlačových besedách určených pre zástupcov médií. Informácie o konferencii boli dostupné na internete, stránka konferencie bola prelinkovaná zo stránok inštitúcii v rezorte MŽP SR a na niektorých navštevovaných serveroch bežali informačné bannery. Konferencia bola tiež spropagovaná prostredníctvom Slovenského rozhlasu Bratislava, STV Banská Bystrica (priamy vstup) a regionálnej televízie AZTV, bola t iež zaradená do kalendára Európskej environmentálnej agentúry. Informácia o konferencii bola zverejnená aj v dvoch číslach Enviromagazínu.

Podujatie podporili spoločnosti Ability Development, a.s., Gamo, a.s., Somi Systems, a.s., YMS, a.s. a ZOFF, s.r.o. Počas konferencie nám účastníci poskytli svoje názory, podnety a pripomienky prostredníctvom vyplnených dotazníkov, na základe ktorých sme mohli zanalyzovať a vyhodnotiť priebeh konferencie. Prvý deň sa na konferencii zúčastnilo 105 poslucháčov, druhý 210 a posledný deň 100 poslucháčov spolu z 30 štátnych inštitúcii a 12 súkromných firiem. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia týchto inštitúcií: CENIA - Česká informačná agentúra životného prostredia z Prahy, Fakulta informatiky Masarykovej univerzity v Brne, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, ČR , Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Slovenský hydrometeorologický ústav Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Štátna ochrana prírody SR , Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Bratislava, Geodetický a kartografický ústav, Lesnícky výskumný ústav, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Správa slovenských jaskýň , Topografický ústav B. Bystrica, Výskumný ústav potravinársky, Stredoslovenská energetika, a.s., SPP Bratislava, GAMO a.s., Oracle Slovensko a.s., ArcGEO Information Systems spol. s r.o., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., YMS a.s., U.S. Steel Košice, MicroStep-MIS, s.r.o., Ústav informatiky SAV, CORA GEO s.r.o., Poprad Greenpeace, Albertina icome Bratislava, s.r.o. a tiež zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR a štátnej správy. Podľa vyjadrenia zúčastnených bola konferencia pre nich prínosom a získali veľa nových informácií. Medzi najzaujímavejšie prezentácie prvého dňa, ktorý bol zameraný na právny rámec informácií o životnom prostredí, účastníci zaradili príspevok rezortu ÚGKK SR k budovaniu informačnej spoločnosti v SR a EÚ (Patrícia SOKÁČOVÁ, Miloslav OFÚKANÝ, ÚGKK SR) a INSPIRE - brána EÚ k priestorovým informáciám o ŽP (Martin TUCHYŇA, Jozef NOVÁČEK, SAŽP - CEI). V ďalších dňoch prebiehali paralelne dve sekcie, prvá zameraná na informačné systémy v životnom prostredí a druhá venovaná geografickým informačným systémom a diaľkovému prieskumu zeme. Druhý deň účastníci označili za najzaujímavejšie prezentácie ISÚŽP - APV Príroda (Daniel VRBJAR, SAŽP - CTK) a prezentácia Aktuálny stav v naplňovaní CPD - ZBGIS (Jaroslav PIROH, Topografický ústav). Posledný deň najviac zaujal EnviWeb - webový portál o životnom prostredí (Miroslav KUBÁSEK, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno, ČR). Okrem prezentácií referátov, mohli záujemcovia v odborných sekciách prezentovať svoje príspevky aj prostredníctvom panelov. Počas konferencie prebehla aj súťaž o najlepší poster, ktorú vyhral poster k Enviroportálu. Jednotlivé príspevky sú (so súhlasom autorov) uverejnené aj v zborníku a na www stránke konferencie.

Z podnetných pripomienok k programu, k organizácii podujatia a sprievodným akciam budeme čerpať pri príprave budúcoročnej konferencie. Najviac požiadaviek bolo na dodržiavanie časového programu prezentácií a upravenie rozvrhu prezentácií tak, aby netrvali dlhšie ako do 17 hod., ale aj na väčší priestor mimo prednáškových sál. Účastníci by tiež uvítali spracovanie zborníka konferencie v tlačenej forme už v predstihu pred prezentáciami. Zaujala nás požiadavka na zlepšenie propagácie podujatia od účastníkov z mimorezortných inštitúcií a súkromných firiem. Dôležitý je návrh, aby neprebiehali paralelne dve sekcie, nakoľko prezentácie v oboch sekciách boli zaujímave a účastníci si chceli vypočuť všetky prednášky. Z dotazníkov sme zistili aj spôsob ako sa účastníci dozvedeli o konaní konferencie. Najčastejšie to bolo priame oslovenie listom s pozvánkou, časť opýtaných sa o akcii dozvedela z internetu a časť od kolegov. Z médii sa o pripravovanej akcii dozvedeli len dvaja z opýtaných. Na otázku ako často by sa mala konferencia organizovať väčšina odpovedala, že každý rok, menej ľudí ( 30 %) vyjadrilo názor, že stačí raz za dva roky. Neorganizovať ďalšiu konferenciu neodporučil nikto. Medzi účastníkmi boli zastúpení jednak užívatelia dát o životnom prostredí a tiež ich tvorcovia. Preferovanou oblasťou záujmu na konferencii boli Informačné systémy o ŽP, Geografické informačné systémy a Diaľkový prieskum Zeme ako aj informácie o ŽP na Internete. Menší záujem bol o Právny rámec informácií o ŽP a Výchovu a vzdelávanie. Do budúcna sú navrhované oblasti: Modelovanie a simulácia prírodných procesov v ŽP a Výskum v oblasti ŽP.

Budúci rok sa pokúsime tieto podnety podľa možností akceptovať a konferenciu ešte viac prispôsobiť požiadavkam účastníkov.

Enviro-i-konferencia je na Slovensku prvé a jediné podujatie, ktoré komplexne prezentuje odbornej verejnosti výsledky prác z oblasti informatizácie údajov o životnom prostredí a praktickú dostupnosť týchto údajov. Vzhľadom na sústavný nárast požiadaviek na poskytovanie informácii v digitálnej forme je snahou SAŽP, ako organizácie zaoberajúcej sa budovaním informačného systému životného prostredia, pravidelne každoročne organizovať takéto podujatie. Toto fórum prezentuje a zviditeľňuje nielen prácu rezortných, ale aj práce ďalších mimorezortných inštitúcii v oblasti dostupnosti informácií o ŽP a využívaní informačných technológií pri ich spracovaní. Pozitívny ohlas prezentujúcich účastníkov zo zahraničia načrtol možnosti zahraničnej spolupráce a vytvoril ambíciu podujatia stať sa medzinárodnou konferenciou.

Veríme, že aj budúci rok sa podarí zabezpečiť konferenciu aspoň na takej úrovni ako bola tohtoročná. Te šíme sa na stretnutie s Vami.