Enviro-i-Fórum 2007

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 12. - 14. jún 2007

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo Intergraph SAGI Softec SOMI Systems YMS Group

Prezentácie

Ponúkame Vám na stiahnutie prezentácie, ktoré odzneli na konferencii, vrátane videozáznamov zo živého internetového vysielania.

Na sledovanie videozáznamov potrebujete mať na svojom počítači nainštalovaný RealPlayer v. 10.5.

UTOROK - 12. júna 2007
video Otvorenie konferencie
Fondy EÚ v rokoch 2007 - 2013 a informatizácia
video Operačný program Životné prostredie v rokoch 2007-2013
Mgr. Roderik Klinda
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov, Bratislava
video Operačný program Informatizácia spoločnosti na Slovensku v rokoch 2007-2013
JUDr. Denisa Žiláková
Ministerstvo financií SR, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Bratislava
video Rozvojové zámery v oblasti informatizácie rezortu MŽP
Ing. Peter Kulhánek
Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor informatiky, Bratislava
Informačné systémy, registre a údaje o ŽP v medzinárodných súvislostiach I.
video Aarhuský dohovor
Ing. Janka Kročianová, PhDr. Lucia Fančová
Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vedy a výchovy, Bratislava
video Shared European Information System (SEIS) - zámery, ciele a časový postup jeho budovania
Ing. Vladimír Benko
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
video Environmentální helpdesk Enviklik
Ing. Jiří Hradec
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha
video Príspevok SR v tvorbe Európskeho informačného systému o vodách (WISE)
Ing. Renáta Grófová
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

Informačné systémy, registre a údaje o ŽP v medzinárodných súvislostiach II.

video Současné trendy v hodnocení kvality dat a informací v EU
Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova universita, Brno
video Hospodárska komisia OSN pre Európu a jej aktivity v oblasti starostlivosti o životné prostredie
Mgr. Tatiana Plesníková
MŽP SR, odbor starostlivosti o životné prostredie, vedy a výchovy, Bratislava
video Informačný systém životného prostredia a zdravia v projekte ENHIS2
Ing. Gabriela Slováková
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
video Hodnotenie stavu a perspektív rozvoja životného prostredia Karpát - Carpathians Environment Outlook
Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

INSPIRE

video Implementácia smernice INSPIRE na Slovensku
Mgr. Pavol Richtárik a kol.
MŽP SR, Odbor informatiky, Bratislava
video INSPIRE - strategie transpozice směrnice v České republice
Ing. Lenka Uhlířová
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha
video EnviroInfo - prvý krok pre INSPIRE v praxi
Ing. Martin Tuchyňa, PhD.
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

Informačné systémy v oblasti ŽP

video Národná databáza jaskýň
Ing. Daniel Vrbjar, Ivica Hlaváčová
Slovenská agentúra životného prostredia, Rimavská Sobota, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš
video Dokumentácia prírodovedných zbierkových predmetov - používanie programovej aplikácie ESEZ, databáza Aip Safe
Mgr. Ján Jurkovič, Mgr. Daniel Matejko, Doc. RNDr. Dana Šubová, CSc.
Slovenské národné múzeum, Centrum informatiky, Bratislava, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš
video Databázy zahraničnej literatúry pre prírodné vedy a životné prostredie: viac ako len úplné texty odborných článkov
Mgr. Ladislav Svršek
Albertina icome, Bratislava
video Indikátorové hodnotenie životného prostredia na internete
Ing. Radoslava Kanianska, CSc., Ing. Ľudmila Marcinátová
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
STREDA - 13. júna 2007

IKT v environmentálnej výchove a vzdelávaní

video Regionálne meteorologické stanice TU vo Zvolene s on-line prenosom biometeorologických údajov do internetu
doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., Adriana Skarbová
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta
video Trenažér lesa v lesníckom elektronickom vzdelávaní
doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta
video Videokonferenčné technológie
Ján Kíšík
Technická univerzita vo Zvolene, Centrum informačných technológii
video Počítačom podporovaná výučba environmentálnej výchovy v primárnej škole
doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Prešov
video Webová stránka www.lesnapedagogika.sk nielen pre lesných pedagógov
Ing. Ľudmila Marušáková, Ing. Jana Lehocká, Ing. Andrea Melcerová, Ing. Jozef Dubec
Národné lesnícke centrum, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, Odbor informatiky, Zvolen
video Multimediálna produkcia z dielne SAŽP v environmentálnej výchove
Mgr. Jana Šimonovičová
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

GIS v životnom prostredí I: Priestorové analýzy a modelovanie

video Analýza zraniteľnosti lesných oblastí voči lesnému požiaru s využitím informácií o území
Ing. Andrea Majlingová, PhD.
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta
video Precízne lesníctvo - vízia či realita?
Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Mgr. Milan Koreň, PhD.
Technická univerzita vo Zvolene
video Spracovanie charakteristík snehovej pokrývky v prostredí GIS
K. Hrušková, RNDr. Daniela Kyselová
Slovenský hydrometeorologický ústav, RS Banská Bystrica
video Prototyp systému pre predpovedanie povodní z pohľadu počítačového spracovania
Ing. Branislav Šimo, Ing. Ondrej Habala, Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
Ústav informatiky SAV, Bratislava

GIS v životnom prostredí II

video Využitie ArcGIS Servera 9.2
Mgr. Marek Draškovič
ArcGEO Information Systems spol. s r.o., Bratislava
video Mapy klamú ! Klamú aj informačné systémy ?
Ing. Kamil Fako, PhD., mjr. Ing. Marcel Berezný
Topografický ústav, Banská Bystrica
video Integrácia geografických informačných systémov do procesu ochrany poľnohospodárskych pôd pred degradáciou
RNDr. Boris Pálka, Ing. Martina Fendeková, Mgr. Lucia Čumová
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, Regionálne pracovisko Banská Bystrica
video Monitorovanie svahových deformácií - ukladanie, spracovanie a vizualizácia dát v GIS
RNDr. Ľubica Iglárová, doc. RNDr.Peter Wagner, CSc., RNDr. Peter Pauditš, PhD.
Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
video Profesionálne GPS prijímače a ich využitie v GIS
Ing. Jozef Ornth
ORNTH, s.r.o., Banská Bystrica
video Prezentácia víťaznej študentskej práce Fóra geoinformatikov 2007:
Rozmanitosť krajinnej pokrývky vo vybraných chránených územiach Európy
Michal Štiffel
študent V. rocníka FE Technickej univerzity vo Zvolene