Enviro-i-Fórum 2007

odborné fórum o environmentálnej informatike

 • Technická univerzita - Zvolen
 • 12. - 14. jún 2007

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo Intergraph SAGI Softec SOMI Systems YMS Group

Predbežný program konferencie Enviro-i-Fórum 2007

Organizátori si vyhradzujú právo zmien v programe.
Program sa priebežne dopĺňa a aktualizuje.

Posledná aktualizácia: 06.06.2007 14:31

UTOROK 12. jún 2007
Aula Technickej univerzity vo Zvolene
10:30 - 12:00

Otvorenie konferencie

Fondy EÚ v rokoch 2007 - 2013 a informatizácia

 • Operačný program Životné prostredie v rokoch 2007-2013
  Mgr. Roderik Klinda
  Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov, Bratislava
 • Operačný program Informatizácia spoločnosti na Slovensku v rokoch 2007-2013
  JUDr. Denisa Žiláková
  Ministerstvo financií SR, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Bratislava
 • Rozvojové zámery v oblasti informatizácie rezortu MŽP
  Ing. Peter Kulhánek
  Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor informatiky, Bratislava
13:00 - 14:15

Informačné systémy, registre a údaje o ŽP v medzinárodných súvislostiach I.

 • Aarhuský dohovor
  Ing. Janka Kročianová, PhDr. Lucia Fančová
  Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vedy a výchovy, Bratislava

 • Shared European Information System (SEIS) - zámery, ciele a časový postup jeho budovania
  Ing. Vladimír Benko
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

 • Environmentální helpdesk Enviklik
  Ing. Jiří Hradec
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha

 • Príspevok SR v tvorbe Európskeho informačného systému o vodách (WISE)
  Ing. Renáta Grófová
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
14:30 - 15:40

Informačné systémy, registre a údaje o ŽP v medzinárodných súvislostiach II.

 • Současné trendy v hodnocení kvality dat a informací v EU
  Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  Institut biostatistiky a analýz, Masarykova universita, Brno
 • Hospodárska komisia OSN pre Európu a jej aktivity v oblasti starostlivosti o životné prostredie
  Mgr. Tatiana Plesníková
  MŽP SR, odbor starostlivosti o životné prostredie, vedy a výchovy, Bratislava
 • Informačný systém životného prostredia a zdravia v projekte ENHIS2
  Ing. Gabriela Slováková
  Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
 • Hodnotenie stavu a perspektív rozvoja životného prostredia Karpát - Carpathians Environment Outlook
  Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
16:00 - 17:00

INSPIRE

 • Implementácia smernice INSPIRE na Slovensku
  Mgr. Pavol Richtárik a kol.
  MŽP SR, Odbor informatiky, Bratislava

 • INSPIRE - strategie transpozice směrnice v České republice
  Ing. Lenka Uhlířová
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha

 • EnviroInfo - prvý krok pre INSPIRE v praxi
  Ing. Martin Tuchyňa, PhD.
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
17:20 - 18:40

Informačné systémy v oblasti ŽP

 • Národná databáza jaskýň
  Ing. Daniel Vrbjar, Ivica Hlaváčová
  Slovenská agentúra životného prostredia, Rimavská Sobota, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

 • Dokumentácia prírodovedných zbierkových predmetov - používanie programovej aplikácie ESEZ, databáza Aip Safe
  Mgr. Ján Jurkovič, Mgr. Daniel Matejko, Doc. RNDr. Dana Šubová, CSc.
  Slovenské národné múzeum, Centrum informatiky, Bratislava, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

 • Databázy zahraničnej literatúry pre prírodné vedy a životné prostredie: viac ako len úplné texty odborných článkov
  Mgr. Ladislav Svršek
  Albertina icome, Bratislava

 • Indikátorové hodnotenie životného prostredia na internete
  Ing. Radoslava Kanianska, CSc., Ing. Ľudmila Marcinátová
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

STREDA 13. jún 2007
Aula Technickej univerzity vo Zvolen
9:00 - 10:35

IKT v environmentálnej výchove a vzdelávaní

 • Regionálne meteorologické stanice TU vo Zvolene s on-line prenosom biometeorologických údajov do internetu
  doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., Adriana Skarbová
  Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta

 • Trenažér lesa v lesníckom elektronickom vzdelávaní
  doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.
  Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta

 • Videokonferenčné technológie
  Ján Kíšík
  Technická univerzita vo Zvolene, Centrum informačných technológii

 • Počítačom podporovaná výučba environmentálnej výchovy v primárnej škole
  doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.
  Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Prešov

 • Webová stránka www.lesnapedagogika.sk nielen pre lesných pedagógov
  Ing. Ľudmila Marušáková, Ing. Jana Lehocká, Ing. Andrea Melcerová, Ing. Jozef Dubec
  Národné lesnícke centrum, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, Odbor informatiky, Zvolen

 • Multimediálna produkcia z dielne SAŽP v environmentálnej výchove
  Mgr. Jana Šimonovičová
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

10:50 - 12:00

GIS v životnom prostredí I: Priestorové analýzy a modelovanie

 • Analýza zraniteľnosti lesných oblastí voči lesnému požiaru s využitím informácií o území
  Ing. Andrea Majlingová, PhD.
  Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

 • Precízne lesníctvo - vízia či realita?
  Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Mgr. Milan Koreň, PhD.
  Technická univerzita vo Zvolene

 • Spracovanie charakteristík snehovej pokrývky v prostredí GIS
  K. Hrušková, RNDr. Daniela Kyselová
  Slovenský hydrometeorologický ústav, RS Banská Bystrica

 • Prototyp systému pre predpovedanie povodní z pohľadu počítačového spracovania
  Ing. Branislav Šimo, Ing. Ondrej Habala, Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
  Ústav informatiky SAV, Bratislava

13:00 - 14:50

GIS v životnom prostredí II

 • Využitie ArcGIS Servera 9.2
  Mgr. Marek Draškovič
  ArcGEO Information Systems spol. s r.o., Bratislava

 • Mapy klamú ! Klamú aj informačné systémy ?
  Ing. Kamil Fako, PhD., mjr. Ing. Marcel Berezný
  Topografický ústav, Banská Bystrica

 • Integrácia geografických informačných systémov do procesu ochrany poľnohospodárskych pôd pred degradáciou
  RNDr. Boris Pálka, Ing. Martina Fendeková, Mgr. Lucia Čumová
  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, Regionálne pracovisko Banská Bystrica

 • Monitorovanie svahových deformácií - ukladanie, spracovanie a vizualizácia dát v GIS
  RNDr. Ľubica Iglárová, doc. RNDr.Peter Wagner, CSc., RNDr. Peter Pauditš, PhD.
  Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava

 • Profesionálne GPS prijímače a ich využitie v GIS
  Ing. Jozef Ornth
  ORNTH, s.r.o., Banská Bystrica

 • Prezentácia víťaznej študentskej práce Fóra geoinformatikov 2007

15:00

Vyhodnotenie súťaží

Ukončenie konferencie

ŠTVRTOK 14. jún 2007
Poslucháreň PL1 Technickej univerzity vo Zvolene
9:00 - 13:00

Pracovný workshop pre pracovníkov štátnej správy v rezorte životného prostredia

Pracovné stretnutie zamerané na problematiku informatizácie štátnej správy v rezorte životného prostredia. Prioritne je určené pre pracovníkov krajských a obvodných úradov životného prostredia. Spolu so zástupcami Odboru informatiky MŽP SR a SAŽP sa budú zaoberať aktuálnym stavom budovania Informačného systému úradov životného prostredia.

 • Plány MŽP SR pri informatizácii štátnej správy v ŽP.
  Ing. Peter Kulhánek
  MŽP SR, Odbor informatiky
 • Možnosti financovania informatizácie štátnej správy v ŽP cez projekty EÚ (technické vybavenie, GIS riešenie , vzdelávanie pracovníkov ÚŽP )
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Zhodnotenie školení pracovníkov ÚŽP na používanie voľnešíriteľného GIS nástroja, využitie v praxi
  Ing. Marianna Dlhošová
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Možnosti využitia GPS prístroja v náväznosti na GIS.
  ORNTH, s.r.o., Banská Bystrica,
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Diskusia k aktuálnym problémom ISÚŽP:
  (metainformačný systém EnviroInfo, Nasadzovanie APV Príroda...)

13:00

Ukončenie workshopu