Enviro-i-Fórum 2007

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 12. - 14. jún 2007

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo Intergraph SAGI Softec SOMI Systems YMS Group
9.6.2007

Brána do sveta environmentálnej informatiky

12. - 14. júna 2007 sa bude v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene konať už 3. ročník konferencie Enviro-i-fórum.

ieľom podujatia je oboznámiť odbornú verejnosť s existujúcimi informáciami o životnom prostredí a s novinkami v oblasti environmentálnej informatiky.

Konferencia je zameraná na prezentáciu environmentálnych informácií a využívanie informačných technológií pri ich spracovaní. Je určená pre odbornú verejnosť, najmä pre zástupcov verejnej správy, samosprávy, vedeckých inštitúcií, škôl, súkromných spoločností, ale je vhodná aj pre širokú verejnosť, ktorej nie je ľahostajné okolité životné prostredie. Konferencia dáva priestor na výmenu skúseností a prezentáciu realizovaných alebo pripravovaných informačných projektov.

Začiatky konferencie

Na Slovensku, na rozdiel od iných krajín, donedávna chýbalo podujatie, ktoré by komplexne prezentovalo výsledky prác z oblasti informatizácie údajov o životnom prostredí odbornej verejnosti. Slovenská agentúra životného prostredia Centrum environmentalistiky a informatiky (SAŽP - CEI) sa zaoberá budovaním informačného systému životného prostredia. Preto sa rozhodla vytvoriť tradíciu podujatia, ktoré bude na odbornej úrovni sprístupňovať a zviditeľňovať prácu rezortných, ale aj mimorezortných inštitúcií v danej oblasti.
Pri plánovaní 1. ročníka konferencie v júni 2005 boli určité obavy, s akým záujmom sa stretne na Slovensku. Bezmála 80 referátov a celkovo 210 účastníkov však potvrdilo, že takého podujatie je potrebné. Druhý ročník, ktorý sa z organizačných dôvodov nekonal v júni, ale v októbri 2006, ukázal, že konferencia si našla svoje miesto medzi podujatiami. V tomto roku sa opäť vraciame k júnovému termínu.
Nad konferenciou prevzal záštitu minister životného prostredia SR . Samotný názov konferencie symbolizuje jej poslanie - je odborným fórom o dostupnosti environmentálnych informácií a využívaní informačných technológií pri ich spracovaní.
Nie náhodou sa Enviro-i-fórum koná na akademickej pôde v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene. Jej štyri fakulty - lesnícka, drevárska, ekológie a environmentalistiky, environmentálnej a výrobnej techniky, pripravujú budúcich odborníkov pre rôzne oblasti životného prostredia.
Samotný program konferencie prebieha v niekoľkých programových blokoch. S najväčším záujmom sa stretávajú sekcie Informačné systémy o životnom prostredí a Informácie o životnom prostredí na internete. Je zvykom na konferencii uviesť do života aj významný novovzniknutý informačný systém. Na prvom ročníku konferencie to bol informačný portál o životnom prostredí (www.enviroportal.sk). Druhý ročník uviedol do života metainformačný systém informácií o životnom prostredí - EnviroInfo (http://enviroinfo.enviroportal.sk/).
Trojdňový maratón prezentácií, množstvo zaujímavých príspevkov, posterové prezentácie, inšpirujúce nápady, diskusie, nové kontakty... Mnohé inštitúcie ukázali svoje konkrétne výsledky, technologické riešenia, webové stránky ako zdroje informácií. A neboli to len štátne organizácie, ale aj súkromné spoločnosti, resp. mimovládne organizácie. Organizátori pozývajú už tradične aj kolegov z Českej republiky, ktorí tu prezentujú svoje skúsenosti v danej oblasti.

2. ročník konferencie

Podujatie podporili spoločnosti: ActivIT, s.r.o., ArcGEO Information Systems, spol. s r.o., Softec spol. s r.o.,YMS, a.s., ZOFF, spol. s r.o.

Niekoľko čísel zo štatistiky konferencie: Prvý deň sa konferencie zúčastnilo 159, druhý 173 a posledný deň 119 poslucháčov spolu z 34 štátnych inštitúcii a 23 súkromných firiem. Našu ambíciu vytvoriť medzinárodné podujatie podporilo aj niekoľko zahraničných účastníkov.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia takých inštitúcií ako CENIA - Česká informačná agentúra životného prostredia Praha, Fakulta informatiky Masarykovej univerzity Brno, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Slovenský hydrometeorologický ústav, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Bratislava, Geodetický a kartografický ústav, Lesnícky výskumný ústav, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Správa slovenských jaskýň, Topografický ústav Banská Bystrica, Výskumný ústav potravinársky, Stredoslovenská energetika, a.s., SPP Bratislava, ArcGEO Information Systems spol. s r.o., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., YMS a.s., U.S. Steel Košice, MicroStep-MIS, s.r.o., CORA GEO s.r.o., COPEX Soft s.r.o., Ekotoxa, SENEX s.r.o., Slovnaft a.s., Softec s.r.o., SPP a.s. a tiež zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR a štátnej správy a ďalší.. Medzi účastníkmi boli zastúpení jednak užívatelia dát o životnom prostredí a tiež ich tvorcovia. Podľa vyjadrenia zúčastnených bola konferencia pre nich prínosom a získali veľa nových informácií.

Počas konferencie nám účastníci poskytli svoje názory, podnety a pripomienky prostredníctvom vyplnených dotazníkov, na základe ktorých sme mohli zanalyzovať a vyhodnotiť priebeh konferencie. Z podnetných pripomienok k programu, k organizácii podujatia a sprievodným akciam budeme čerpať pri príprave ďalších konferencií.

Enviro-i-fórum je na Slovensku jediné podujatie, ktoré komplexne prezentuje odbornej verejnosti výsledky prác z oblasti informatizácie údajov o životnom prostredí a praktickú dostupnosť týchto údajov. Vzhľadom na sústavný nárast požiadaviek na poskytovanie informácii v digitálnej forme je snahou SAŽP, ako organizácie zaoberajúcej sa budovaním informačného systému životného prostredia, pravidelne každoročne organizovať takéto podujatie. Toto fórum prezentuje a zviditeľňuje nielen prácu rezortných, ale aj práce ďalších mimorezortných inštitúcii v oblasti dostupnosti informácií o ŽP a využívaní informačných technológií pri ich spracovaní zároveň vytvára priestor pre vzájomnú komunikáciu medzi tvorcami a užívateľmi informácií.

Veríme, že si podujatie získalo svojich stálych priaznivcov a že aj tento rok sa podarí zabezpečiť konferenciu aspoň na takej úrovni ako boli prvé dva ročníky. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.