Enviro-i-Fórum 2006

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 18. - 20. októbra 2006

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

Activit ArcGeo Enviro Softec Viva YMS Group Zoff

Predbežný program konferencie

Organizátori si vyhradzujú právo zmien v programe.
Program sa priebežne aktualizuje. Posledná aktualizácia: 16.10.2006

STREDA 18. október 2006
13:00 - 14:30

Zahájenie konferencie, úvodné prejavy

Ing. arch. Jaroslav IZÁK, minister životného prostredia SR
PaedDr. Jaroslav ZEROLA, generálny riaditeľ SAŽP
Ing. Vladimír BENKO, námestník riaditeľa SAŽP
Prof. Ing. Ján TUČEK CSc., rektor Technickej univerzity vo Zvolene
Ing. Lucia MUŠKOVÁ, generálna riaditeľka ITAPA

Súčasnosť a budúcnosť e-government
Ing. Lucia MUŠKOVÁ, generálna riaditeľka ITAPA

Kam sa uberá slovenský e-goverment
JUDr. Denisa Žiláková, Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR

Štandardizácia dátových prepojení vo verejnej správe
Ing. Peter Bíro, Mgr. Maroš Solčanský, Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR

14:45 - 15:45

Sekcia: Prístup k informáciam o ŽP

Predsedajúci: Ing. Igor LORENC

EnviroInfo - metainformačný systém rezortu životného prostredia
Ing. Milan Boroš, Mgr. Pavol Richtárik, Ing. Martin Tuchyňa, MŽP SR Bratislava, SAŽP - CEI Banská Bystrica

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - pohľad z praxe mimovládnych organizácií
RNDr. Daniel Darida, JUDr. Vladimír Pirošík, občianske združenie Brečtan, občianske združenie ELF

Prístup k poskytovaniu dát o ŽP v ČR
Ing. Jiří Hradec, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

Enviroportál.sk - informačný portál o ŽP
Ing. Rudolf Navrátil, SAŽP - CEI, Banská Bystrica

16:00 - 17:45

Sekcia: Iniciatívy a reportingové požiadavky EÚ, infraštruktúra priestorových informácií

Predsedajúci: Ing. Vladimír BENKO

Čiastkový monitorovací systém - Voda v náväznosti na medzinárodné záväzky a implementačný proces Rámcovej smernice o vode na Slovensku
Mgr. Robert Chriašteľ, Ing. Eugen Kullman PhD., Ing. Jana Poórová, SHMÚ Bratislava , SHMÚ, RS Banská Bystrica

SK REPORTNET ako národná časť európskeho REPORTNETu
Ing. Vladimír Benko, Ing. Zuzana Lieskovská, SAŽP - CEI Banská Bystrica

Implementácia Inspire v ČR
Ing. Jiří Hradec, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

Implementácia Inspire v SR
Ing. Nadežda Nikšová, Ing. Juraj Vališ, PhD., MŽP SR, ÚGKK, VÚGK

Národná infraštruktúra priestorových informácií - etapa harmonizácie
Doc. RNDr. Eva Mičietová CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

ENIPI (ENvironmentálna Infraštruktúra Priestorových Informácií)
Ing. Martin Tuchyňa, SAŽP - CEI Banská Bystrica

18:00 - 19:00

Sekcia: Podnikové informačné systémy

Predsedajúci: RNDr. Radovan HILBERT

Ako budujeme informačné systémy v SSJ
Ing. Peter Gažík, Mgr. Miroslav Sedlák, Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, YMS, a.s. Trnava

Informačný systém pre spoločnosti pracujúce v oblasti odpadového hospodárstva a recyklácie
Ing. Peter Vilem, CDL SYSTEM, s.r.o. Bratislava

Vývoj podnikového informačného systému HSE (Health, Safety, Environment) v multinacionálnom prostredí
Ing. Ladislav Pénzes, SENEX,s.r.o., Dipl.Ing.János Kothencz SENEX, Ltd.,Dipl.Ing.János Gáspár, piLINE, Ltd.

ŠTVRTOK 19. október 2006
9:00 - 11:00

Sekcia: Informatizácia štátnej správy v ŽP

Predsedajúci: Ing. Mariana DLHOŠOVÁ, Ing. Igor LORENC

Legislatívne východiská budovania ISÚŽP
Ing. Marianna Dlhošová, SAŽP - CEI, Banská Bystrica

Prístup ČR k riešeniu informatizácie rezortu MŽP
Ing. Jiří Hradec, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

10 rokov RISO
Ing. Alexander Jančárik, SAŽP - COHEM, Bratislava

Súhrná evidencia o vodách, jej súčasný stav a ďalší vývoj
Ing. Daniela Ďurkovičová, Ing. Renáta Magulová, Ing.Lea Mrafková PhD., SHMÚ Bratislava

ISÚŽP - APV Príroda
Ing. Daniel Vrbjar, SAŽP - CEVAP, Rimavská Sobota

IS EIA
Ing. Peter Škoda, Ing. Katarína Kovačová, SAŽP - CEI, Banská Bystrica

IS prevencie závažných priemyselných havárií
Ing. Juliana Kňazovická, Ing. Erich Pacola, SAŽP - CEI, Banská Bystrica

Regionálny informačný systém o životnom prostredí
Ing. Jaroslav Mačkay, SoftecBratislava s.r.o.

11:30 - 13:15

Sekcia: Globálna klimatická zmena, prírodné katastrofy a IT

Predsedajúci: RNDr. Oľga MAJERČÁKOVÁ, CSc.

Prognóza dopadu klimatickej zmeny na pôdu
RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Vplyv spriemyselňovania krajiny na extremalizáciu počasia na Slovensku
Ing. Michal Kravčík, CSc., Ľudia a voda, občianske združenie, Košice

Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy SR
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD., Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Aktualizácia Krajinnoekologického plánu Revitalizácia územia regiónu Vysoké Tatry po kalamite 19.11. 2004
RNDr. Peter Burda, SAŽP, Prešov

Projekt revitalizácie lesných porastov po kalamite z novembra 2004
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Stanovovanie stupňov požiarneho nebezpečenstva v lesoch SR
RNDr. Pavel Šťastný CSc., RNDr. Jozef Takáč, CSc., SHMÚ Bratislava, Hydromeliorácie, š.p., Bratislava

POVAPSYS - Povodňový varovný a predpovedný systém Slovenska
RNDr. Katarína Hajtášová, CSc., RNDr. Daniela Kyselová, Ing. Danica Lešková, SHMÚ Bratislava

14:15 - 15:45

Sekcia: Informačné systémy v životnom prostredí

Predsedajúci: Ing. Beáta TRULÍKOVÁ

Systém zberu, spracovania a vyhodnocovania údajov z ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách
Ing.Erika Dobríková, PhD., Ing. Danka Šalgovičová, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava

Čiastkové monitorovacie systémy - Ovzdušie a Meteorológia a Klimatológia
Ing. Cyril Burda, RNDr. Pavel Šťastný, CSc., SHMÚ Bratislava

Čiastkový monitorovací systém Pôda - ako zdroj aktuálnych informácií pre environmentálne hodnotenie pôdy a krajiny v SR a EU
Doc. Ing. KOBZA Jozef, CSc., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica

Informačný systém štatistiky životného prostredia ČR
Ing. Jarmila Cikánková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

Znalostný management v odpadovom hospodárstve ČR a SR
Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, Mgr. Michal Hejč, Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brne, ČR

Sprístupnenie informácií o lesoch SR
Ing. Branislav Nemec, Ing. Ivan Lupták, Národné lesnícke centrum - Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

16:00 - 18:05

Sekcia: GIS v životnom prostredí

Predsedajúci: Doc. Ing. TUČEK Ján, CSc.

Zaujímavé novinky v ArcGIS 9.2
Mgr. Marek Draškovič, Ing. Peter Nemec, ArcGeo Bratislava

Centrálny geografický sklad rezortu MŽP SR
Ing. Milan Schmidt, SAŽP - CEI Banská Bystrica

CPD VISU - ZBGIS - teória, prax a stav projektu
Ing. Kamil Fako, PhD., Mgr. Ľuboslav Michálik, TOPU, GKÚ

Využiteľnosť 3D modelovania povrchu terénu v rozvojových dokumentoch
RNDr. Michal Klaučo, ŠOP SR - NAPANT banská Bystrica

Skúsenosti z uplatnenia technológie Field-Map v národnej inventarizácii a monitoringu lesov SR a ich zovšeobecnenie
Ing.Vladimír Šebeň, PhD., Prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc., Ing.Ján Merganič, PhD., Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, FORIM - Výskum, inventarizácia a monitoring lesných ekosystémov, SZČO

ILUP Pomoraví - Optimalizace faktorů udržitelného rozvoje venkova zejména v oblasti protierozní a protipovodňové ochrany
Ing. Marie Trantinová, Ing. Kamil Plaček, EKOTOXA Opava, ČR

Využitie fotogrametrických metód pri vyhodnotení poškodenia lesných porastov v oblastiach Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Orava (2004) a Kysuce (2006)
Ing. Ľuboš Halvoň, Národné lesnícke centrum - Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

PIATOK 20. október 2006
9:00 - 10:20

Sekcia: Informačné technológie v environmentálnej výchove

Predsedajúci: Ing. Rudolf NAVRÁTIL

Práca s verejnosťou v lesníctve prostredníctvom elektronických médií
Ing. Jana Lehocká, Národné lesnícke centrum, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, Zvolen

Využitie informačných technológií v oblasti lesnej pedagogiky
Ing. Ľudmila Marušáková, Národné lesnícke centrum, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, Zvolen

Aplikácia environmentálnych informácii z internetu v učive technických disciplín na základných školách
PaedDr.Iveta Šebeňová, PhD., Ing .Mária Krosnerová, Pedagogická fakulta PU, Katedra prírodovedných a technických disciplín, Prešov

IKT a environmentálna výchova v primárnom vzdelávaní
doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD., Mgr. Hedviga Kochová, Pedagogická fakulta PU, Prešov

Environmentálne právo formou e-learningu
Ing. Ľuboš Jurík, SPU Nitra

Význam štúdia legislatívy pre uplatnenie študentov v environmentálnej praxi
RNDr. Zdeněk Šafařík, Katedra ekomuzeológie FPV UMB, Banská Bystrica

10:40 - 13:00

Sekcia: Informácie o ŽP na Internete

Predsedajúci: RNDr. Radovan HILBERT

Web aplikácie veterinárneho geografického informačného systému spravovaného VÚPOP
Ing. Michal Sviček, CSc., Mgr. Ivana Kováčiková, Ing. Vladimír Šmoldas, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Príklad web-aplikácie s väzbou na údaje DPZ a agrometeorologického modelovania vytváranej na VÚPOP
Mgr. Petet Scholtz, Mgr. Martina Nováková, Ing. Michal Sviček, PhD., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Internetový portál o komunálnom odpade
Ing. Adriana Króliková, CORA GEO, s. r. o., Poprad

Slovenská platforma pre biodiverzitu ako súčasť siete Bioplatform a European Platform for Biodiversity Research Strategy (EPBRS)
Mgr. Henrik Kalivoda, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny a možnosti jeho využitia
Mgr. Leonard Ambróz, Ing. Juraj Sýkora, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Dostupnosť environmentálnej legislatívy v informačných systémoch
RNDr. Marian Gocál, ENGOM, s.r.o.

Informácia o portáli SHMÚ
Mgr. Martin Chovan, SHMÚ Bratislava

12:40

Ukončenie konferencie