Enviro-i-Fórum 2006

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 18. - 20. októbra 2006

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

Activit ArcGeo Enviro Softec Viva YMS Group Zoff

Prezentácie

Zborník konferencie

Streda 18. október 2006

Zahájenie konferencie, úvodné prejavy

Ing. Vladimír BENKO, námestník riaditeľa SAŽP

Súčasnosť a budúcnosť e-government
Ing. Lucia MUŠKOVÁ, generálna riaditeľka ITAPA

Kam sa uberá slovenský e-goverment
JUDr. Denisa Žiláková, Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR

Sekcia: Prístup k informáciam o ŽP

EnviroInfo - metainformačný systém rezortu životného prostredia
Ing. Milan Boroš, Mgr. Pavol Richtárik, Ing. Martin Tuchyňa*), MŽP SR Bratislava, SAŽP - CEI Banská Bystrica *)

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - pohľad z praxe mimovládnych organizácií
RNDr. Daniel Darida, JUDr. Vladimír Pirošík, občianske združenie Brečtan, občianske združenie ELF

Prístup k poskytovaniu dát o ŽP v ČR
Ing. Jiří Hradec, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
Enviroportál.sk - informačný portál o ŽP
Ing. Rudolf Navrátil, SAŽP - CEI, Banská Bystrica

Sekcia: Iniciatívy a reportingové požiadavky EÚ, infraštruktúra priestorových informácií

SK REPORTNET ako národná časť európskeho REPORTNETu
Ing. Vladimír Benko, Ing. Zuzana Lieskovská, SAŽP - CEI Banská Bystrica
Implementácia Inspire v ČR
Ing. Jiří Hradec, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
Implementácia Inspire v SR
Ing. Nadežda Nikšová, Ing. Juraj Vališ, PhD., MŽP SR, ÚGKK, VÚGK
Národná infraštruktúra priestorových informácií - etapa harmonizácie
Doc. RNDr. Eva Mičietová CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
ENIPI (ENvironmentálna Infraštruktúra Priestorových Informácií)
Ing. Martin Tuchyňa, SAŽP - CEI Banská Bystrica
Sekcia: Podnikové informačné systémy
Informačný systém pre spoločnosti pracujúce v oblasti odpadového hospodárstva a recyklácie
Ing. Peter Vilem, CDL SYSTEM, s.r.o. Bratislava
Vývoj podnikového informačného systému HSE (Health, Safety, Environment) v multinacionálnom prostredí
Ing. Ladislav Pénzes, SENEX,s.r.o., Dipl.Ing.János Kothencz SENEX, Ltd.,Dipl.Ing.János Gáspár, piLINE, Ltd.
Štvrtok 19. október 2006

Sekcia: Informatizácia štátnej správy v ŽP

Legislatívne východiská budovania ISÚŽP
Ing. Marianna Dlhošová, SAŽP - CEI, Banská Bystrica
Prístup ČR k riešeniu informatizácie rezortu MŽP
Ing. Jiří Hradec, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR
10 rokov RISO
Ing. Darina Chovancová, SAŽP - COHEM, Bratislava
Súhrná evidencia o vodách, jej súčasný stav a ďalší vývoj
Ing. Daniela Ďurkovičová, Ing. Renáta Magulová, Ing.Lea Mrafková PhD., SHMÚ Bratislava
ISÚŽP - APV Príroda
Ing. Daniel Vrbjar, SAŽP - CEVAP, Rimavská Sobota
IS EIA
Ing. Peter Škoda, Ing. Katarína Kovačová, SAŽP - CEI, Banská Bystrica
IS prevencie závažných priemyselných havárií
Ing. Juliana Kňazovická, Ing. Erich Pacola, SAŽP - CEI, Banská Bystrica
Regionálny informačný systém o životnom prostredí
Ing. Jaroslav Mačkay, SoftecBratislava s.r.o.
Open GIS programy
Ing. Ján Tóbik

Sekcia: Globálna klimatická zmena, prírodné katastrofy a IT

Prognóza dopadu klimatickej zmeny na pôdu
RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
Vplyv spriemyselňovania krajiny na extremalizáciu počasia na Slovensku
Ing. Michal Kravčík, CSc., Ľudia a voda, občianske združenie, Košice
Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy SR
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD., Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Aktualizácia Krajinnoekologického plánu Revitalizácia územia regiónu Vysoké Tatry po kalamite 19.11. 2004
RNDr. Peter Burda, SAŽP, Prešov
Projekt revitalizácie lesných porastov po kalamite z novembra 2004
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Stanovovanie stupňov požiarneho nebezpečenstva v lesoch SR
RNDr. Pavel Šťastný CSc., RNDr. Jozef Takáč, CSc., SHMÚ Bratislava, Hydromeliorácie, š.p., Bratislava
POVAPSYS - Povodňový varovný a predpovedný systém Slovenska
RNDr. Katarína Hajtášová, CSc., RNDr. Daniela Kyselová, Ing. Danica Lešková, SHMÚ Bratislava

Sekcia: Informačné systémy v životnom prostredí

Systém zberu, spracovania a vyhodnocovania údajov z ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách
Ing.Erika Dobríková, PhD., Ing. Danka Šalgovičová, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava
Čiastkové monitorovacie systémy - Ovzdušie a Meteorológia a Klimatológia
Ing. Cyril Burda, RNDr. Pavel Šťastný, CSc., SHMÚ Bratislava
Čiastkový monitorovací systém Pôda - ako zdroj aktuálnych informácií pre environmentálne hodnotenie pôdy a krajiny v SR a EU
Doc. Ing. KOBZA Jozef, CSc., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
Informačný systém štatistiky životného prostredia ČR
Ing. Jarmila Cikánková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ČR

Sekcia: GIS v životnom prostredí

Zaujímavé novinky v ArcGIS 9.2
Mgr. Marek Draškovič, Ing. Peter Nemec, ArcGeo Bratislava
CPD VISU - ZBGIS - teória, prax a stav projektu
Ing. Kamil Fako, PhD., Mgr. Ľuboslav Michálik, TOPU, GKÚ
Využiteľnosť 3D modelovania povrchu terénu v rozvojových dokumentoch
RNDr. Michal Klaučo, ŠOP SR - NAPANT banská Bystrica
Skúsenosti z uplatnenia technológie Field-Map v národnej inventarizácii a monitoringu lesov SR a ich zovšeobecnenie
Ing.Vladimír Šebeň, PhD., Prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc., Ing.Ján Merganič, PhD. *), Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, FORIM - Výskum, inventarizácia a monitoring lesných ekosystémov, SZČO *)
ILUP Pomoraví - Optimalizace faktorů udržitelného rozvoje venkova zejména v oblasti protierozní a protipovodňové ochrany
Ing. Marie Trantinová, Ing. Kamil Plaček, EKOTOXA Opava, ČR
Využitie fotogrametrických metód pri vyhodnotení poškodenia lesných porastov v oblastiach Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Orava (2004) a Kysuce (2006)
Ing. Ľuboš Halvoň, Národné lesnícke centrum - Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Piatok 20. október 2006

Sekcia: Informačné technológie v environmentálnej výchove

Práca s verejnosťou v lesníctve prostredníctvom elektronických médií
Ing. Jana Lehocká, Národné lesnícke centrum, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, Zvolen
Využitie informačných technológií v oblasti lesnej pedagogiky
Ing. Ľudmila Marušáková, Národné lesnícke centrum, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, Zvolen
Environmentálne právo formou e-learningu
Ing. Ľuboš Jurík, SPU Nitra
Význam štúdia legislatívy pre uplatnenie študentov v environmentálnej praxi
RNDr. Zdeněk Šafařík, Katedra ekomuzeológie FPV UMB, Banská Bystrica

Sekcia: Informácie o ŽP na Internete

Web aplikácie veterinárneho geografického informačného systému spravovaného VÚPOP
Ing. Michal Sviček, CSc., Mgr. Ivana Kováčiková, Ing. Vladimír Šmoldas, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
Príklad web-aplikácie s väzbou na údaje DPZ a agrometeorologického modelovania vytváranej na VÚPOP
Mgr. Peter Scholtz, Mgr. Martina Nováková, Ing. Michal Sviček, PhD., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Internetový portál o komunálnom odpade
Ing. Adriana Króliková, CORA GEO, s. r. o., Poprad
Slovenská platforma pre biodiverzitu ako súčasť siete Bioplatform a European Platform for Biodiversity Research Strategy (EPBRS)
Mgr. Henrik Kalivoda, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny a možnosti jeho využitia
Mgr. Leonard Ambróz, Ing. Juraj Sýkora, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš
Dostupnosť environmentálnej legislatívy v informačných systémoch
RNDr. Marian Gocál, ENGOM, s.r.o.